ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Noutati

 

Anunt la procedura competitiva

Servicii de catering în cadrul proiectului „Contează pe noi, împreună vom reuși!” - Cod apel: POCU/476/4/18/129335

55520000-1 Servicii de catering

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECTIUNEA I

  1. a. Beneficiar privat

Denumire: ASOCIAȚIA DIECEZANA CARITAS GRECO CATOLIC MARAMURES

Adresă: Victoriei nr. 82/21

Localitate: Baia Mare, jud. Maramures

Cod poştal: 430122

Ţara: România

Punct(e) de contact: Responsabil Achizitii

in atentia Costin Ioan

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

  1. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante: organizatie nonguvernamentala

Beneficiarul privat achiziţionează serviciile în nume propriu.                 

Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute:

Dreptul ofertantului de a solicita clarificari

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 05.03.2021, Ora limită : 12:00

·                     Solicitările de clarificari se vor face în scris si se vor transmite pe email la adresa : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data limita de transmitere a răspunsului la clarificari :  06.03.2021; Ora limita: 14:00

2) Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări

·                       Beneficiarul privat are dreptul, in procesul de evaluare si analiza a ofertelor, de a solicita clarificari referitoare la documentele prezentate de ofertant în propunerea tehnica si financiara;

·                       Orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate in termenul acordat de beneficiar privat (maxim 48 de ore de la data solicitarii);

·                       In cazul in care ofertantul nu comunica raspunsul la solicitari in acest termen, oferta este descalificata, sau dupa caz, respinsa.

 

  1. c. CĂI DE ATAC

Organisme competente pentru căile de atac:

1.Procedura Prealabila :

Contestatia se depune initial, obligatoriu, la sediul Achizitorului din Baia Mare, str. Victoriei nr. 82/21, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , în termen de maxim de 3 zile începând cu ziua luării la cunoştinţă despre un act al achizitorului considerat nelegal.

2. Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac ulterior

Adresa achizitorului specificata la punctul 1.

  1. d. Sursa de finanţare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Proiect finanţat din fonduri europene

 

 

  1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

II.1) Descriere

II.1.1) Obiectul contractului de prestari servicii:

Servicii de catering necesare în cadrul proiectului :„Contează pe noi, împreună vom reuși!” ID 129335

55520000-1 Servicii de catering

Expertii implicati in subactivitate (psihologul, asistentul social, dar in special instructorii copii) vor stabili, organiza si implementa zilnic activitati de tipul afterschool sau socializare adresate copiilor din GT. In fiecare luna se face planificarea acestor intalniri, beneficiarii si apartiatorii acestora fiind anuntati de organizarea lor. Cel putin o activitate pe saptamana va avea caracter de mentinere a relatiei cu parintele, inclusiv prin implicarea acestora in activitatile copiilor. Copii participanti vor beneficia de hrana la centru. Pentru această subactivitate a fost bugetata suma de 75.600 lei, hrana pentru copii dupa cum urmeaza (30 luni*10 portii/zi*21 zile/luna*12 lei/portie).

II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări

(b) Produse

(c) Servicii

Execuţie                         

Proiectare şi execuţie     

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de beneficiarul privat

Cumpărare                     

Leasing                           

Închiriere                        

Cumpărare în rate           

Categoria serviciului:

55520000-1 Servicii de catering

x

                              

Principala locaţie a lucrării

_____________________

Cod CPV

Principalul loc de livrare

_____________________

Cod CPV

Locul de prestare a serviciilor:

-                      judetul Maramrues

II.1.3) Procedura se finalizează prin: Încheierea unui contract de prestări servicii

II.1.4) Estimarea valorii   totale maximă a serviciilor pentru întreaga durată a contractului de prestări servicii:

(30 luni*10 portii/zi*21 zile/luna*12 lei/portie).

- Valoarea totala maxima a achizitiei este de: 69357.8 lei fara TVA 75600 lei TVA inclus

II.1.5) Ofertele alternative sunt acceptate                                                           nu x                                

 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi - prestaţii servicii

Cantitatile estimate maxime de servicii ce se doresc prestate sunt detaliate în caietul de sarcini.

În cazul în care, în situaţii excepţionale, va fi modificat calendarul activităţilor în cadrul proiectului, achizitorul îşi rezervă dreptul de a modifica calendarul estimativ, în conformitate cu modificarea calendarului de desfăşurare a celor dintai.

 

III. Condiţii specifice contractului

III.1 Alte condiţii referitoare la contract                                                        

III.1.1 Contract rezervat                                                                                     nu x

III.1.2 Altele                                                                                                    

Pretul contractului NU poate fi ajustat.

 

  1. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată: procedură competitivă

IV.3.) Legislaţia aplicată:

Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1284 /08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;

Art .7, lit. b din Ordinul comun MDRAPFE si ANAP nr. 6712/07.11.2017 si nr. 890/14.11.2017 privind modul de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat

 

  1. CONDIŢII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECŢIE

V.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

V.1.1) Persoane juridice române

       Solicitat x          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerinţe obligatorii:

Pentru persoane juridice se solicită:

- certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, să nu se afle în nicio situație de anulare a constituirii sale, să aibă dreptul de a desfăşura activitatea respectivă, iar activitatea să-i fie autorizată de autoritățile competente.

- certificatul constatator extins, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care sa rezulte ca: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului principal al procedurii , iar acesta este autorizat în conformitate cu art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea certificatul trebuie sa contină referinţe cu privire la persoanele fizice aflate la conducerea operatorului economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale și actuale la data limită de depunere a ofertelor.

- ofertantul trebuie sa prezinte autorizatii sanitar-veterinar/documente ANSVSA doveditoare, prin care se atestă respectarea normelor legale în vigoare privind activitatea de catering, valabile la data deschiderii ofertelor (pentru loturile 1 si 2)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, conform căreia își asumă că nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta definit de dispozițiile legale în vigoare. ( Formular 1 )

Prin conflict de interese potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare - situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. Dispozițiile OUG 66/2011 se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Dunca Gheorghe

Reprezentantii legali ai Achizitorului care vor semna contractul: Dunca Gheorghe ; Persoane implicate in procesul de evaluare a ofertelor: Costin Ioan – Responsabil achiziții publice.

 

 

 

 

Capacitatea tehnică şi / sau profesională

Informaţii privind capacitatea tehnică

         Solicitat x      

 

Declaraţie privind lista conţinând serviciile similare - 3 contracte dintre cele mai mari ca valoare prestate în ultimii 3 ani, conţinând perioade de prestare, beneficiari, valoare totala a fiecarui contract indiferent daca sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi (Formular nr. 2).

Prin servicii similare se intelege prestarea de servicii de catering.

Beneficiarul privat îşi rezervă dreptul de a solicita prezentarea recomandări/certificari/confirmari emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei recomandări/ certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic.

 

  1. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Limba română

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

60 zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.

Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât aceasta va fi respinsă ca fiind inadmisibilă.

VI.3) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertele operatorilor economici vor cuprinde în mod obligatoriu propunerea tehnică!

Lipsa propunerii tehnice va duce la excluderea operatorului economic din procedură.

Propunerea tehnică va respecta cerinţele caietului de sarcini.

-                      Propunerea tehnică va cuprinde descrierea specificațiilor tehnice ofertate de operatorul economic în concordanță cu prevederile caietului de sarcini publicat de Beneficiarul privat.

-                       

-                      Ofertantii vor depune in cadrul propunerii tehnice o declaratie de acceptare a clauzelor contractuale propuse in modelul de contract depus in cadrul documentatiei de atribuire (Formular nr. 5).

VI.4) Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde în mod obligatoriu următoarele si se vor completa separat pentru fiecare lot in parte:

- formularul de ofertă (Formular nr. 3);

- centralizatorul de preţuri (Formular nr. 4)

Lipsa formularului de ofertă sau a centralizatorului de preţuri va conduce la respingerea operatorului economic din procedură.

Preţul cuprins în formularul de ofertă va fi preţul ofertat pentru cantitatea maxim de persoane solicitată în caietul de sarcini pentru întreg contractul de prestari servicii.

Clasamentul ofertelor se va realiza avându-se în vedere prețul oferit pentru cantitatea maximă .

Oferta financiară se va face cu TVA evidenţiat distinct.

În cadrul centralizatorului de preţuri vor fi introduse obligatoriu următoarele:

-nr. crt.

- denumirea serviciului

- unitatea de masura

- cantitatea maxima

- preţul unitar pentru fiecare tip de serviciu prestat.

- preţul total pentru cantitatea maximă specificată în caietul de sarcini

- TVA aferent

- total general cu si fara TVA

***Prestatorii neplatitori de TVA vor mentiona explicit acest lucru!

VI.5) Modul de prezentare al ofertei

Adresa şi locul de depunere a ofertelor:

ASOCIATIADIECEZANA CARITAS GRECO CATOLIC MARAMURES

Str.Victoriei nr. 82/21, Baia Mare, jud. Maramures.

Data limită pentru depunerea ofertei: 08.03.2021 ora 1400.

Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele însoţitoare ale ofertei vor fi introduse într-un plic comun pe care vor fi marcate următoarele informaţii:

- adresa operatorului economic care depune ofertă, inclusiv e-mail;

- adresa destinatarului, denumirea proiectului   şi obiectul contractului pentru care se participă la procedură;

Plicul va fi depus închis şi sigilat şi va fi însoţit de o adresă de înaintare. Toate paginile aflate în plic vor fi numerotate, iar documentele prezentate in copie vor fi marcate cu mențiunea conform cu originalul, ştampilate şi semnate in original de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens.

De asemenea, ofertantul are obligaţia de a prezenta şi un OPIS al documentelor semnat şi ştampilat.

Oferta nu va conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial.

La depunerea plicului ofertanţii vor solicita înregistrarea datei şi orei pe plicul mare exterior.

Ofertele vor fi depuse in original . Toate riscurile si costurile privind transmiterea ofertelor cad in sarcina ofertantilor.

 

VI.6) Data limită de depunere a ofertelor

15.03.2021, ora 14,00

VI.7) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Retragerea ofertelor se poate face numai la solicitarea scrisă a operatorului economic, depusă la sediul autorităţii contractante până la data deschiderii ofertelor.

Nu se acceptă modificarea ofertei.

Ofertele depuse după data si ora limită sau la altă adresă decât cea menţionată la pct.VI.6), din Fişa de date a achiziţiei, vor fi respinse.

 

VII. EVALUARE si ANALIZA

VII.1)

Evaluarea se va realiza avându-se în vedere cantitatea maximă precizată în caietul de sarcini, însumând toate serviciile care vor fi prestate în cadrul contractului.

Achizitorul va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinţele publicate şi va alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv.

În procesul de evaluare pe lângă îndeplinirea tuturor cerinţelor tehnice şi financiare menţionate în caietul de sarcini considerate a fi obligatorii se va ţine cont şi de următoarele aspecte, ele constituind un avantaj:

-                      gramajul din variantele de meniu

-                      facilitati oferite peste cerintele din caietul de sarcini

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica acurateţea ofertelor prin orice mijloace, inclusiv prin a solicita documente suplimentare sau a întreprinde vizite la faţa locului la unităţile ofertante.

 

VIII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

VIII.1) Ajustarea tarifelor în cadrul contractului de prestări servicii

Pretul unitar per serviciu aferent furnizării serviciilor de catering, în cadrul ofertei financiare depusă în cadrul achiziției în urma căreia se va încheia contractul de prestări servicii nu poate fi majorat pe toată perioada de funcţionare a contractului de prestări servicii.

  1. OBSERVAŢII
 

Beneficiarul are dreptul de a solicita completări/clarificări la ofertele depuse.

 

Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate

Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi nu angajează din partea beneficiarului nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

 

Copyright © 2023, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM