ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Venituri din salarii

Acte normative 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
• Codul fiscal al României

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. 

În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

 • a. indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;
 • b. indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ;
 • c. drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
 • d. indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;
 • e. sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;
 • f. sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori;
 • g. sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
 • h. indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;
 • i. sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;
 • j. indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;
 • k. orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor.


Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. 

Impozitul lunar se determină astfel:

 • a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:
 •     - deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
 •     - cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
 •     - contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro;
 • b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;


În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil. 

Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozit, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. 

Contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi persoanelor fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, le sunt aplicabile prevederile următoare: 

Orice contribuabil are obligaţia de a declara şi de a plăti impozit lunar la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. 

Misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi reprezentanţele organismelor internaţionale ori reprezentanţele societăţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice străine, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România, pot opta ca pentru angajaţii acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligaţiile privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile nu se aplică contribuabililor în cazul în care opţiunea de mai sus este formulată şi comunicată organului fiscal competent. 

Persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea, este obligată să ofere informaţii organului fiscal competent referitoare la data începerii desfăşurării activităţii de către contribuabil şi, respectiv, a încetării acesteia, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, cu excepţia situaţiei în care îndeplineşte obligaţia privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Centrul de asistenţă contribuabili 031.403.91.60 

Ministerul Finanţelor Publice

Registratura: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti
Tel. centrala: 021 319 97 59 Fax general: 021 312 25 09
Relaţii cu publicul: Telefon: 021 319 97 44 Centrală: 2273 Fax: 021 319 97 52 
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1 Bucureşti, program de funcţionare: 8,30 - 16,30
Adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Centrala telefon: 021.313.62.67, 021.315.85.56

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM