ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Regimul juridic al PFA

Acte normative 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

În temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, după cum urmează:

  • a) individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
  • b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
  • c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.


Persoană fizică autorizată reprezintă persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă. Patrimoniul de afectaţiune reprezintă totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului exercitării unei activităţi economice, constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

Pot desfăşura activităţi economice în una dintre formele prevăzute mai sus persoanele fizice care:

  • a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice ca şi persoană fizică autorizată şi întreprinzător titular ai unei întreprinderi individuale şi al reprezentantului întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderii familiale;
  • b) nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
  • c) au un sediu profesional declarat conform legii;
  • d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.


Certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Centrul de asistenţă contribuabili 031.403.91.60 

Ministerul Finanţelor Publice

Registratura: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti
Tel. centrala: 021 319 97 59 Fax general: 021 312 25 09

Relaţii cu publicul: Telefon: 021 319 97 44 Centrală: 2273
Fax: 021 319 97 52

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM