ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire

Acte normative 

• Ordin nr. 565/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului
• Ghid din 08/05/2009 de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu; 

Beneficiar - solicitantul al cărui proiect a fost aprobat şi care a încheiat contract pentru finanţare cu Autoritatea; 

Instalator - operatorul economic specializat, care comercializează şi instalează sisteme de încălzire ce utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană; 

Sistem de încălzire - complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii/producerii de energie termică; 

Sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni; 

Solicitant - unitatea administrativ-teritorială. 

Unităţile administrativ-teritoriale pot depune proiecte de finanţare în cadrul Programului pentru imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea lor ori pentru asociaţiile de proprietari/locatari cu personalitate juridică, care au sediul pe raza administrativă a respectivelor unităţi administrativ-teritoriale. 

Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • a. să nu înregistreze obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;
 • b. să deţină contribuţia proprie în vederea implementării proiectului; în cazul asociaţiilor de proprietari/locatari se va menţiona contribuţia formată din cota aprobată de către unitatea administrativ-teritorială şi cota asociaţiei de proprietari/locatari;
 • c. să aibă în administrare sau în proprietate imobilul pe care urmează să se implementeze proiectul ori a încheiat un contrat de mandat, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care solicită finanţare pentru asociaţiile de proprietari/locatari.


Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului. Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat constituie contribuţia proprie a solicitantului şi este asigurată din surse financiare proprii. Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare şi pe măsura realizării proiectului. 

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu, se acordă în procent de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Consiliul local va stabili cota de participare pentru asociaţiile de proprietari/locatari. 

Cuantumul finanţării nu poate depăşi următoarele valori:

 • a) 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
 • b) 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000-100.000;
 • c) 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000-50.000;
 • d) 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori între 3.000-20.000;
 • e) 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.


Unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program pentru imobilele din patrimoniul propriu, trebuie să depună următoarele documente:

 • a. cererea de finanţare nerambursabilă;
 • b. copia certificatului de înregistrare fiscală;
 • c. copie de pe hotărârea consiliului local, consiliului judeţean şi acordul cu privire la contractarea finanţării;
 • d. înscrisuri din care să rezulte că beneficiarul are în proprietate sau în administrare imobilul în care se va monta sistemul de încălzire;
 • e. aprobarea în consiliul local sau consiliul judeţean a studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 • f. declaraţie pe propria răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinanţării proiectelor de mediu;
 • g. declaraţie pe propria răspundere că vor include în dosarul achiziţiilor publice solicitările Administraţiei Fondului pentru Mediu prevăzute în prezentul ghid de finanţare;
 • h. studiul de fezabilitate, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece şi apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată şi numărul de utilizatori, exceptând acorduri şi autorizaţii.


Unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program pentru asociaţiile de proprietari/locatari trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute anterior şi următoarele documente:

 • a. contractul de mandat privind participarea la Program, încheiat în formatul prevăzut de lege, şi actul adiţional al acestuia, încheiat în formatul prevăzut de lege;
 • b. hotărârea adunării generale a proprietarilor/locatarilor cu privire la acordul de înscriere în Program, în formatul prevăzut de lege;
 • c. solicitarea de înscriere în Program, în formatul prevăzut de lege;
 • d. acordul tuturor proprietarilor/locatarilor cu privire la participarea la Program, în cazul asociaţiilor de proprietari/locatari, în formatul prevăzut de lege;
 • e. hotărârea consiliului local cu privire la stabilirea cotei de participare a acestuia la implementarea Programului;
 • f. hotărârea asociaţiei de proprietari/locatari cu privire la cota de participare la Program.


Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:

 • - cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform studiului de fezabilitate (instalaţii, subansamble, construcţii aferente instalaţiilor);
 • - cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
 • - taxa pe valoare adăugată (TVA);
 • - cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate, în limita a 8% din cheltuielile eligibile.


Sunt considerate neeligibile următoarele cheltuieli:

 • - cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finanţare, excluzând cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate, în limita a 8% din cheltuielile eligibile;
 • - cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contribuţiei proprii, cheltuieli bancare, comisioane, diferenţe de curs valutar;
 • - costurile de exploatare a instalaţiilor existente sau realizate în cadrul proiectului;
 • - cheltuielile realizate în regie proprie;
 • - cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;
 • - cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului.


Administraţia Fondului pentru Mediu

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucureşti
Telefon/Fax: (021)319.48.49, (021)319.48.50
Mobil: 0724.24.25.03 0724.24.25.03 , 0742.14.26.03 0742.14.26.03 

Ministerul Mediului 

Adresa: B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucuresti
Telefon Centrala: 004 021 316 02 15 004 021 316 02 15 
Web: http://www.mmediu.ro
Program de funcţionare Ministerul Mediului: Luni - Joi: 08:00 - 16:30; Vineri: 08:00 - 14.00

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM