ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice

Acte normative 

• Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 

Producţia ecologică înseamnă utilizarea unei metode de producție care respectă normele stabilite prin regulament în toate stadiile de producție, procesare şi distribuție;

Stadiile de producție, procesare şi distribuţie înseamnă orice stadiu, începând cu, şi incluzând, producția primară a unui produs ecologic şi terminând cu, şi incluzând, depozitarea, procesarea, transportul, vânzarea sau furnizarea sa către consumatorul final şi, după caz, etichetarea, promovarea, activitățile de import, export şi subcontractare;

Ecologic înseamnă obținut din producția ecologică sau în legătură cu aceasta;

Promovarea înseamnă orice reprezentare destinată publicului, realizată altfel decât prin etichetare, care are scopul sau poate să influențeze şi să formeze atitudinea, convingerile şi comportamentele, cu scopul de a promova direct sau indirect vânzarea de produse ecologice;

Autoritate competentă înseamnă autoritatea centrală a unui stat membru, competentă să organizeze controale oficiale în domeniul producției ecologice în conformitate cu dispozițiile regulamentului, sau orice altă autoritate căreia i s-a conferit respectiva competență; include de asemenea, după caz, autoritatea corespondentă a unei țări terțe;

Autoritate de control înseamnă o organizație publică administrativă a unui stat membru căreia autoritatea competentă i-a conferit, în întregime sau parțial, competența de inspecție şi certificare în domeniul producției ecologice în conformitate cu dispozițiile regulamentului; include de asemenea, după caz, autoritatea corespondentă a unei țări terțe sau autoritatea corespondentă ce funcționează într-o țară terță;

Marcă de conformitate înseamnă afirmarea, sub forma unei mărci, a conformității cu un anumit set de standarde sau alte documente normative;

Auxiliarul tehnologic înseamnă orice substanță care nu este consumată individual ca ingredient alimentar, utilizată pentru procesarea materiilor prime, a produselor alimentare sau a ingredientelor acestora, pentru a realiza un anumit obiectiv tehnologic în timpul tratării sau procesării şi care poate avea ca rezultat prezența neintenționată, dar inevitabilă tehnic, a reziduurilor substanței respective sau a derivatelor acesteia în produsul final, cu condiția ca aceste reziduuri să nu prezinte nici un risc pentru sănătate şi să nu aibă efecte tehnologice asupra produsului finit;

Operațiunile extinse de catering se referă la prepararea produselor ecologice în restaurante, spitale, cantine şi alte unități din sectorul alimentar la punctele de vânzare sau de livrare către consumatorul final.

Agricultura ecologică se bazează pe următoarele principii specifice:

 • a. menţinerea şi ameliorarea florei şi faunei solului şi a fertilităţii sale naturale, a stabilităţii şi diversităţii acestuia pentru a preveni şi combate tasarea şi eroziunea lui, precum şi hrănirea plantelor în principal prin ecosistemul solului;
 • b. reducerea la minimum a utilizării de resurse neregenerabile şi materii prime din afara exploatațiilor;
 • c. reciclarea deşeurilor şi a produselor secundare de origine vegetală şi animalieră, prin utilizarea lor ca materii prime în producția vegetală şi animală;
 • d. respectarea echilibrului ecologic local sau regional în momentul adoptării de decizii privind producția;
 • e. menținerea sănătății animalelor prin stimularea imunității lor naturale, precum şi prin selecţionarea raselor şi a practicilor de creştere corespunzătoare;
 • f. menținerea sănătății plantelor prin măsuri preventive, precum selecționarea speciilor şi a varietăţilor corespunzătoare, rezistente la dăunători şi boli, rotația corespunzătoare a culturilor, metode mecanice şi fizice şi protecția duşmanilor naturali ai dăunătorilor;
 • g. practicarea producției animaliere adaptate zonei şi tipului de teren;
 • h. respectarea unui nivel înalt de bunăstare a animalelor, respectând nevoile specifice ale speciilor;
 • i. realizarea de produse ecologice de origine animalieră provenite de la animale care au fost crescute în exploatații ecologice de la naştere sau ecloziune şi pe parcursul întregii vieți;
 • j. selecționarea raselor în funcție de capacitatea animalelor de a se adapta la condițiile locale, vitalitatea şi rezistenţa acestora la boli şi probleme de sănătate;
 • k. hrănirea efectivelor de animale cu hrană ecologică alcătuită din ingrediente agricole produse ecologic şi din substanţe naturale neagricole;
 • l. aplicarea unor practici de creştere a animalelor ce stimulează sistemul imunitar şi întăresc apărarea naturală împotriva bolilor şi, în special, includerea de exerciții periodice şi accesul la zone în aer liber şi păşuni, după caz;
 • m. excluderea creşterii de animale poliploide obținute în mod artificial;
 • n. în producția de acvacultură, menținerea biodiversității ecosistemelor naturale acvatice, a unei sănătăți permanente a mediului acvatic şi a calităţii ecosistemului înconjurător, acvatic şi terestru;
 • o. hrănirea organismelor acvatice cu hrană provenită din exploatarea durabilă a resurselor de pescuit, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului [13] sau cu hrană ecologică alcătuită din ingrediente agricole obținute din agricultura ecologică şi cu substanţe naturale neagricole.


Un produs este considerat ca purtând termeni referitori la metoda de producție ecologică în cazul în care, pe etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale, produsul în cauză, ingredientele sau materiile sale prime sunt descrise în termeni care sugerează cumpărătorului că produsul, ingredientele sau materiile sale prime au fost obținute în conformitate cu normele aplicabile producției prevăzute de regulament. În special, termenii enumerați în anexă, cuvintele derivate şi diminutivele acestora, precum "bio" şi "eco", singure sau în combinație, pot fi folosite pe teritoriul Comunității şi în orice limbă comunitară pentru etichetarea şi promovarea unui produs ce răspunde exigențelor prevăzute de regulament.

În etichetarea sau promovarea produselor agricole vii sau neprocesate se pot folosi termeni referitori la metoda de producție ecologică doar atunci când, ca cerință suplimentară, toate ingredientele respectivului produs au fost de asemenea create în conformitate cu cerințele prevăzute de regulament.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3; 
Telefon centrală: 004-021-307-23-00 004-021-307-23-00 
Telefon Relaţii cu Publicul: 004-021-307-24-46 004-021-307-24-46

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM