ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Categorie:

Acte normative 

• Ordonanţa de Guvern nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
• Legea nr. 119/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
• Ordin nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
• Ordin nr. 697/2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
• Ordin nr. 302/2004 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

Activitatea de trimitere la tratament medical în străinătate a bolnavilor este îndeplinită de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de Direcţia generală asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii. Trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătăţii numai pentru afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară, pe baza unei documentaţii medicale întocmite de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscrişi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale, respectiv asistenţa medicală primară, de specialitate, şi care au fost spitalizaţi în unităţi sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională şi tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită. 

Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fişa pacientului, bilet de ieşire din spital, analize etc.) se depun de către medicul de familie, de către aparţinător (soţ/soţie, rudă de gradul IV sau reprezentant legal) sau de către bolnav la direcţia de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliază, împreună cu o cerere din partea bolnavului sau a aparţinătorului. 

Bolnavii propuşi pentru trimitere la tratament în străinătate pot fi internaţi într-o clinică din centrul universitar la care este arondată direcţia de sănătate publică, la recomandarea preşedintelui comisiei de specialitate teritoriale, pentru efectuarea unei investigaţii medicale riguroase atât pentru maladia de bază, cât şi pentru depistarea unor afecţiuni ce contraindică sau complică tratamentul. După efectuarea investigaţiei medicale va fi întocmită de către preşedintele comisiei de specialitate teritoriale documentaţia necesară trimiterii bolnavului în străinătate, dacă este cazul. 

Examinarea bolnavului se realizează de către comisia de specialitate teritorială organizată în centrele universitare medicale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara şi Târgu Mureş.

Decizia trimiterii pentru tratament medical în străinătate este adoptată după examinarea documentaţiei medicale a bolnavului de către o comisie a Ministerului Sănătăţii, formată din ministrul sănătăţii, ministrul secretar de stat pe probleme de asistenţă medicală, directorul general al Direcţiei generale asistenţă medicală şi directorul Direcţiei relaţii cu Parlamentul, legislaţie şi contencios. 

Trimiterea bolnavilor la tratament medical în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătăţii. 

Comisia de specialitate teritorială are obligativitatea de a comunica, în scris, direcţiei de sănătate publică concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 14 zile de la examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei răspund administrativ, civil sau penal, după caz. 

Comisia de specialitate teritorială care recomandă trimiterea la tratament în străinătate are obligaţia să examineze bolnavul şi la întoarcerea acestuia în ţară, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat direcţiei de sănătate publică, care să cuprindă date privind starea prezentă a bolnavului. 

În cazul în care solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate depăşesc fondurile aprobate lunar cu această destinaţie, comisia Ministerului Sănătăţii va aproba finanţarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:

 • • riscul vital legat de evoluţia bolii;
 • • beneficiul estimat pentru bolnav;
 • • vârsta pacientului.


Suma în valută necesară pentru tratamentul în străinătate se comunică de direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază pacientul, pe baza documentelor primite de la clinicile de specialitate din străinătate. Echivalentul în lei al sumei respective se asigură de Ministerul Sănătăţii în limita bugetului aprobat şi se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, ale spitalizării şi ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului. La plecarea din ţară în vederea efectuării tratamentului bolnavul va semna un angajament prin care se obligă ca în termen de 3 zile de la întoarcere să prezinte direcţiei de sănătate publică documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. 

Pacientul sau aparţinătorii acestuia vor semna un document de luare la cunoştinţă despre boala de care suferă, intervenţia recomandată, rezultatele aşteptate în urma efectuării intervenţiei în străinătate, precum şi despre riscurile pe care le comportă intervenţia. În cazul decesului pacientului familia are obligaţia să anunţe în termen de 7 zile această situaţie direcţiei de sănătate publică, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli. Pentru nerespectarea acestor obligaţii persoana vinovată va răspunde material, civil sau penal, după caz. La întoarcerea în ţară bolnavul are obligaţia să se prezinte în termen de 14 zile la comisia de specialitate teritorială care i-a recomandat tratamentul în străinătate. 

Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 
Biroul Relaţii cu Asiguraţii
Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Acte normative

• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:

 • a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţă medicală la locul de muncă, asistenţă medicală a sportivilor;
 • b) unele servicii medicale de înaltă performanţă;
 • c) unele servicii de asistenţă stomatologică;
 • d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;
 • e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani;
 • f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport;
 • g) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor;
 • h) fertilizarea in vitro;
 • i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în Programul Naţional, aprobat de Agenţia Naţională de Transplant şi CNAS;
 • j) asistenţa medicală la cerere;
 • k) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
 • l) contribuţia personală din preţul medicamentelor, a unor servicii medicale şi a dispozitivelor medicale;
 • m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
 • n) unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie;
 • o) serviciile nemedicale efectuate în unităţi medico-sociale;
 • p) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi al cabinetelor de medicină a muncii;
 • q) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;
 • r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului;
 • s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;
 • t) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
 • u) activităţi de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică, definite prin Contractul-cadru.


Serviciile prevăzute la lit. b), c), f), i) şi n) şi contribuţia personală prevăzută la lit. l) se stabilesc prin contractul-cadru.

Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la lit. o), r), s), t) şi u) se suportă din bugetul de stat.

Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la lit. r), s), t) şi u) se suportă din bugetul de stat.

Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la lit. o) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 

Biroul Relaţii cu Asiguraţii
Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Acte normative

• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical şi moaşa care acordă servicii medicale.

Malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.

Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament. Personalul medical răspunde civil şi pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor prezentului titlu privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi obligativitatea acordării asistenţei medicale. Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical ce are competenţa necesară.

Răspunderea civilă reglementată prin prezenta lege nu înlătură angajarea răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracţiune conform legii. Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia.

Personalul medical nu este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii:

 • a) când acestea se datorează condiţiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic şi tratament, infecţiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigaţie şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicale şi sanitare folosite;
 • b) când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate.


Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic dentist, asistent medical/moaşă, pacientului i se solicită acordul scris.

În obţinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa sunt datori să prezinte pacientului informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere a acestuia.

Informaţiile trebuie să conţină: diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, riscurile şi consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecinţele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.

Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:

 • a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află;
 • b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.


Medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund atunci când nu obţin consimţământul informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu excepţia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă.

Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorităţii tutelare sau pot acţiona fără acordul acesteia în situaţii de urgenţă, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului.

Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au obligaţia de a acorda asistenţă medicală/îngrijiri de sănătate unei persoane doar dacă au acceptat-o în prealabil ca pacient, criteriile de acceptare urmând a fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa nu pot refuza să acorde asistenţă medicală/îngrijiri de sănătate pe criterii etnice, religioase şi orientare sexuală sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege. Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au obligaţia de a accepta pacientul în situaţii de urgenţă, când lipsa asistenţei medicale poate pune în pericol, în mod grav şi ireversibil, sănătatea sau viaţa pacientului.

Atunci când medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au acceptat pacientul, relaţia poate fi întreruptă:

 • a) odată cu vindecarea bolii;
 • b) de către pacient;
 • c) de către medic, în următoarele situaţii:
 •     i. atunci când pacientul este trimis altui medic, furnizând toate datele medicale obţinute, care justifică asistenţa altui medic cu competenţe sporite;
 •     ii. pacientul manifestă o atitudine ostilă şi/sau ireverenţioasă faţă de medic.


Medicul va notifica pacientului dorinţa terminării relaţiei, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta să găsească o alternativă, doar în măsura în care acest fapt nu pune în pericol starea sănătăţii pacientului.

Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 

Biroul Relaţii cu Asiguraţii
Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Acte normative

• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din România. 

Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor din România nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale. 

Plângerea împotriva unui medic se depune la colegiul al cărui membru este medicul. În cazul medicilor cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, plângerea se depune la colegiul în a cărui rază medicul îşi desfăşoară activitatea. Biroul executiv al Consiliului naţional dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplină. 

Sancţiunile disciplinare sunt:

 • a. mustrare;
 • b. avertisment;
 • c. vot de blam;
 • d. amendă de la 100 lei (RON) la 1.500 lei (RON). Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei. Sumele provenite din plata amenzilor se fac venit integral la bugetul Colegiului Medicilor din România;
 • e. interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an;
 • f. retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România.


Retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România operează de drept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instanţele judecătoreşti cu privire la interzicerea exercitării profesiei. La aceste sancţiuni se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medicală ori alte forme de pregătire profesională. 

Persoana fizică sau juridică care a făcut sesizarea va fi informată cu privire la soluţionarea cauzei de către comisia de disciplină. În termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancţionat, persoana care a făcut sesizarea, Ministerul Sănătăţii, preşedintele colegiului teritorial sau preşedintele Colegiului Medicilor din România poate contesta decizia pronunţată de comisia de disciplină a colegiului teritorial. 

Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile. Sancţiunile prevăzute de lege se radiază în termen de 6 luni de la data executării lor, cu excepţia ridicării dreptului de exercitare a profesiei, care se radiază în termen de un an de la data expirării perioadei de interdicţie. 

Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancţiunii aplicate constituie o circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sancţiuni. 

Ancheta disciplinară se exercită prin persoane desemnate în acest scop de către biroul consiliului colegiului teritorial sau, după caz, de către Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România. Unităţile sanitare sau cele de medicină legală au obligaţia de a pune la dispoziţie comisiilor de disciplină sau persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum şi orice alte date şi informaţii necesare soluţionării cauzei. 

Împotriva deciziei de sancţionare a Comisiei superioare de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancţionat poate formula o acţiune în anulare la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea.

Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 

Biroul Relaţii cu Asiguraţii
Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Acte normative 

• Contract-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

Dispozitivele medicale se acordă, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, de către furnizorii de dispozitive medicale avizaţi de Ministerul Sănătăţii şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se încheie între furnizorul de dispozitive medicale avizat, evaluat, prin reprezentantul său legal, şi casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

 • a) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare conform prevederilor legale în vigoare;
 • b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;
 • c) dovada de evaluare, pentru sediul social şi pentru punctele de lucru;
 • d) autorizaţia/autorizaţiile de utilizare a dispozitivelor medicale şi/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale, emise de Ministerul Sănătăţii sau declaraţia de conformitate EC emisă de producător;
 • e) avizul de funcţionare şi/sau certificatul de înregistrare al producătorului de dispozitive medicale, după caz, emis de Ministerul Sănătăţii;
 • f) dovada de răspundere civilă în domeniul medical, pe toată perioada derulării contractului;
 • g) lista preţurilor de vânzare cu amănuntul pentru dispozitivele a căror furnizare face obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate.


Asiguraţii pot beneficia de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, în baza prescripţiei medicale eliberate de medicul de specialitate. Dispozitivele medicale se acordă pe baza recomandării medicale a medicilor de specialitate aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, pe baza prescripţiei medicale şi a cererii scrise întocmite de asigurat, de către unul dintre membrii de familie (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), de o persoană împuternicită de către acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului. 

Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 
Biroul Relaţii cu Asiguraţii Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM