ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Răspunderea disciplinară a medicului

Acte normative

• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din România. 

Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor din România nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale. 

Plângerea împotriva unui medic se depune la colegiul al cărui membru este medicul. În cazul medicilor cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, plângerea se depune la colegiul în a cărui rază medicul îşi desfăşoară activitatea. Biroul executiv al Consiliului naţional dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplină. 

Sancţiunile disciplinare sunt:

  • a. mustrare;
  • b. avertisment;
  • c. vot de blam;
  • d. amendă de la 100 lei (RON) la 1.500 lei (RON). Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei. Sumele provenite din plata amenzilor se fac venit integral la bugetul Colegiului Medicilor din România;
  • e. interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an;
  • f. retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România.


Retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România operează de drept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instanţele judecătoreşti cu privire la interzicerea exercitării profesiei. La aceste sancţiuni se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medicală ori alte forme de pregătire profesională. 

Persoana fizică sau juridică care a făcut sesizarea va fi informată cu privire la soluţionarea cauzei de către comisia de disciplină. În termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancţionat, persoana care a făcut sesizarea, Ministerul Sănătăţii, preşedintele colegiului teritorial sau preşedintele Colegiului Medicilor din România poate contesta decizia pronunţată de comisia de disciplină a colegiului teritorial. 

Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile. Sancţiunile prevăzute de lege se radiază în termen de 6 luni de la data executării lor, cu excepţia ridicării dreptului de exercitare a profesiei, care se radiază în termen de un an de la data expirării perioadei de interdicţie. 

Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancţiunii aplicate constituie o circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sancţiuni. 

Ancheta disciplinară se exercită prin persoane desemnate în acest scop de către biroul consiliului colegiului teritorial sau, după caz, de către Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România. Unităţile sanitare sau cele de medicină legală au obligaţia de a pune la dispoziţie comisiilor de disciplină sau persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum şi orice alte date şi informaţii necesare soluţionării cauzei. 

Împotriva deciziei de sancţionare a Comisiei superioare de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancţionat poate formula o acţiune în anulare la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea.

Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 

Biroul Relaţii cu Asiguraţii
Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM