ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Autorizarea sanitară a funcţionării comercianţilor

Acte normative 

• Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
• Hotărâre 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor
• Procedură de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar 

Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare veterinare. 

Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

 • a. Declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege.
 • b. Pentru obiectivele şi activităţile prevăzute expres de lege:
 •     - un memoriu tehnic;
 •     - o schiţă tehnică cu fluxul tehnologic al obiectivului;
 •     - o schiţă de amplasare şi proiectare pentru obiectivele nou-construite;
 •     - contractul încheiat cu direcţiile sanitare veterinare pentru plata tarifelor reprezentând activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat desfăşurată de personalul sanitar veterinar de stat în unităţile de producere, prelucrare şi depozitare a produselor de origine animală, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • c. Dovada achitării taxei de autorizare, după caz.


Documentele se depun îndosariate. 

Autoritatea sanitară veterinară, prin personalul său de specialitate, verifică condiţiile sanitare veterinare de funcţionare a obiectivelor şi pentru activităţile solicitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, cu referire la:

 • • amplasarea obiectivului, vecinătăţi, noxe;
 • • caracteristicile constructive: materiale de construcţie, sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare;
 • • condiţiile de microclimat: ventilaţie, temperatură, umiditate, luminozitate şi altele asemenea;
 • • fluxul tehnologic: dotarea tehnică cu utilaje, circulaţia materiilor prime, a produselor finite şi a personalului, spaţii de producţie, spaţii de depozitare pentru materii prime, produse finite, produse necomestibile, confiscate, spaţii pentru Venena şi Separanda pentru unităţile de profil;
 • • capacităţile de producţie, depozitare şi desfacere a produselor, asigurarea lanţului frigorific;
 • • dotarea cu aparatură de măsură şi control şi sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc.;
 • • funcţionarea vestiarelor filtru şi a grupurilor sanitare;
 • • spaţii de depozitare pentru ambalaje, containere pentru produse sechestrate şi confiscate, spaţii pentru substanţe toxice în cazul produselor farmaceutice cu acest regim;
 • • sisteme de evacuare a produselor confiscate, deşeurilor, ambalajelor şi altor materiale nefolosibile;
 • • contractul cu o unitate specializată pentru colectarea în vederea prelucrării a deşeurilor, confiscatelor, altor produse necomestibile;
 • • dotarea cu echipamente, substanţe şi materiale pentru operaţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în unitate, spaţii pentru păstrarea substanţelor necesare;
 • • starea tehnică şi igienică a mijloacelor pentru transport animale, produse de origine animală, produse de uz veterinar, asigurarea lanţului frigorific, amenajarea spaţiilor pentru spălare şi dezinfecţie;
 • • organizarea şi funcţionarea laboratorului uzinal, dotarea şi încadrarea cu personal, atestarea acestuia;
 • • implementarea în unitate a procedurilor operaţionale standard de sanitaţie (SSOP), a planului pentru analiza riscului (HACCP), a programului de autocontrol şi a regulilor de bună practică (GMP);
 • • igiena personalului, echipamente de protecţie, utilităţi pentru igiena personală;
 • • încadrarea cu personal, pregătirea, instruirea sau atestarea acestuia, controlul stării de sănătate;
 • • supravegherea sanitară veterinară a unităţii conform prevederilor legale.


Autorizaţia se emite de către autoritatea sanitară veterinară în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare unde comerciantul deţine obiective în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitare veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale. Autoritatea sanitară veterinară este reprezentată de autoritatea veterinară centrală, pentru obiectivele de interes naţional, şi de direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru celelalte obiective.

În vederea autorizării funcţionării din punct de vedere sanitar veterinar se disting următoarele situaţii:

 • a. pentru obiectivele şi activităţile declarate, autoritatea sanitară veterinară va efectua evaluarea condiţiilor minime la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor;
 • b. pentru obiectivele şi activităţile care nu se încadrează în condiţiile legale, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform O.U.G. nr. 76/2001, republicată"; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
 • c. în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului nu este necesară obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare; în această situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în această etapă" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;
 • d. în situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionării comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a obiectivelor/activităţilor autorizate în această etapă.


În cazul în care se efectuează evaluarea conform lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme:

 • a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, ştampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;
 • b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, nu se ştampilează şi nu se semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului.


În cazul neeliberării autorizaţiei, autoritatea sanitară veterinară întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresă de înaintare Biroului unic care îl va înmâna comerciantului, sub semnătură. 

În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare, autoritatea sanitară veterinară are următoarele obligaţii:

 • a. să delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată;
 • b. să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnătură;
 • c. să evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului şi să transmită reprezentantului său la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic;
 • d. în cazul în care autorizarea a fost făcută pe baza declaraţiei pe propria răspundere, să verifice, în raport cu gradul de risc, în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de înregistrare şi a anexei, dacă comerciantul îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare de funcţionare conform prevederilor legale în vigoare.


Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare legale pentru care comerciantul a fost autorizat. Pentru orice modificare ulterioară a fluxului tehnologic, modernizare, extindere sau schimbare a profilului de activitate comercianţii sunt obligaţi să solicite prin Biroul unic autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare conform prevederilor prezentei proceduri. 

Ministerul Sănătăţii 

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
telefoane centrală: +4 021 3072 500; +4 021 3072 600 
Relaţii cu publicul: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
tel: 021 3072 524; fax: 021 3072 675

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

TEL VERDE 0800.800.950 
Adresa: Calea Călăraşilor 248, Bl. S19, Sector 3, Bucureşti 

Biroul Relaţii cu Asiguraţii
Tel. 021 3026236; Fax. 021 316 80 58
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM