ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Închirierea locuinţelor

Acte normative

• Legea locuinţei nr. 114/1996

Închirierea locuinţelor se face pe baza acordului dintre proprietar şi chiriaş, consemnat prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale şi va cuprinde:

 • a. adresa locuinţei care face obiectul închirierii;
 • b. suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun;
 • c. suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun;
 • d. valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată;
 • e. suma plătită în avans în contul chiriei;
 • f. locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor;
 • g. obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului;
 • h. inventarul obiectelor şi al dotărilor aferente;
 • i. data intrării în vigoare şi durata;
 • j. condiţiile privind folosinţa exclusivă şi în comun a părţilor aflate în coproprietate;
 • k. persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului;
 • l. alte clauze convenite între părţi.


Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere, care:

 • i. obligă chiriaşul să recunoască sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparaţie în sarcina proprietarului;
 • ii. prevăd responsabilitatea colectivă a chiriaşilor în caz de degradare a elementelor de construcţii şi a instalaţiilor, a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune;
 • iii. impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;
 • iv. exonerează proprietarul de obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;
 • v. autorizează pe proprietar să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.


Proprietarul are următoarele obligaţii:

 • a) să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă;
 • b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;
 • c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente), curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare);
 • d) să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonice etc.).


Chiriaşul are următoarele obligaţii:

 • a) să efectueze lucrările de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă;
 • b) să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, de instalaţii, obiectele şi dotările aferente;
 • c) să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată durata contractului de închiriere;
 • d) să predea proprietarului locuinţa în stare normală de folosinţă, la eliberarea acesteia.


Obligaţiile chiriaşului cu privire la întreţinerea şi repararea spaţiului închiriat se păstrează şi în cazul subînchirierii locuinţei. 

Chiria practicată pentru locuinţe va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, impozitele pe clădiri şi pe teren, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi un profit supus negocierii între părţi. 

Nivelul maxim al chiriei pentru locuinţele aflate în proprietatea statului se stabileşte prin lege specială. Chiria maximă pentru aceste locuinţe se diferenţiază pe categorii de localităţi şi pe zone de către consiliile locale, după criteriile avute în vedere la stabilirea impozitelor şi a taxelor locale pentru terenuri.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5
Program de lucru: Luni - Joi, 8:30 -17:00, Vineri: 8:30 - 14:30
Punct de informare - Tel: 037 211 14 09; 037 211 14 09
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Registratura - Tel: 037 211 14 43; 037 211 14 43

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM