ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Implementarea programului “Prima Casă”

Acte normative 

• Hotărârea nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
• Normă din 17/06/2009 de implementare a programului "Prima casă"

Beneficiar - persoana fizică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de lege, precum şi normele de creditare ale finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în cadrul programului; 

Finanţator - bancă, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi acordă o finanţare unui beneficiar în cadrul programului; 

Finanţare garantată - credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei, acordat în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit; 

Riscul de credit - neplata, parţială sau integrală, de către beneficiar a finanţării garantate (principalului); 

Valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanţării garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.

Garanţia emisă de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:

 • a. este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
 • b. este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
 • c. este expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
 • d. este directă;
 • e. este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului;
 • f. are valoare determinată, iniţial egală cu valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei mai puţin avansul, fără a depăşi 60.000 euro sau echivalentul în lei; raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de finanţator;
 • g. valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar;
 • h. acoperă numai principalul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.


Răspunderea FNGCIMM, în numele şi în contul statului, începe la data semnării de către părţi a contractului de garantare. Garanţia se acordă în euro sau în monedă naţională şi se plăteşte în monedă naţională, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii. 

Acordarea garanţiei se realizează pe baza aprobărilor FNGCIMM. Garanţia este garantată cu ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate prin program, în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. 

În vederea obţinerii unei garanţii, finanţatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente, sub condiţia suspensivă de acordare a garanţiei. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de garantare. 

FNGCIMM analizează, potrivit reglementărilor proprii şi normelor de implementare solicitarea de garantare şi, în cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, comunică finanţatorului decizia sa şi încheie contractul de garantare. 

Contractul de garantare va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • a. identitatea părţilor;
 • b. obiectul şi durata contractului;
 • c. valoarea maximă a garanţiei acordate în euro şi exprimată în moneda naţională sau acordate în monedă naţională;
 • d. valoarea, modalitatea de calcul şi termenele de plată ale comisionului de gestiune datorat de finanţator;
 • e. conţinutul şi termenele de raportare a situaţiei finanţării garantate;
 • f. condiţiile şi termenul de plată a garanţiei;
 • g. celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor;
 • h. cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor;
 • i. modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii.


Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5
Program de lucru: Luni - Joi, 8:30 -17:00, Vineri: 8:30 - 14:30

Punct de informare - Tel: 037 211 14 09; 037 211 14 09
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Registratura - Tel: 037 211 14 43; 037 211 14 43

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM