ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Eliberarea extrasului de carte funciară

Acte normative

• Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Orice persoană interesată poate cerceta cartea funciară şi celelalte evidenţe care alcătuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliară, cu excepţia evidenţelor care privesc siguranţa naţională. 

La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărţile funciare, planuri sau înscrisuri, cu dovada plăţii tarifelor legale. 

Mapa înscrisurilor privind înscrierea atacată poate fi cercetată de către instanţa de judecată şi organele de cercetare penală, în condiţiile legii. Nici o autoritate nu poate cere trimiterea originalului cărţii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor. 

Cererea împreună cu actele necesare se depun la biroul teritorial de carte funciară din cadrul oficiului teritorial în a cărei circumscripţie se află imobilul. 

Dacă la data cererii de eliberare a extrasului de carte funciară se află în lucru o operaţiune de înscriere în cartea funciară, nu se va elibera nici un extras de carte funciară până la efectuarea lucrării. 

Notarul public care a întocmit actul privitor la un drept tabular este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară la biroul teritorial în a cărei rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. 

Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. 

Copia sau extrasul de carte funciară poate fi invocat de orice persoană interesată, având forţa probantă a prezumţiei legale relative care operează până la proba contrară. Cel care invocă cuprinsul cărţii funciare este pus la adăpost numai până la proba contrară. Pentru opozabilitatea dreptului real tabular nu este nevoie de o altă probă pentru valabilitatea înscrierii formale, ci numai dovada înscrierii. 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 1, sector 6, cod poştal 060022, Bucureşti, Romania
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Biroul de Relaţii cu Publicul
Telefon: +40 (21) 317.31.62 +40 (21) 317.31.62 Fax: +40 (21) 311.51.61
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM