ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Regimul proprietăţii

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului „Prima Casă”
I. la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii lor ori cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită şi nici nu au în derulare un credit ipotecar; ...

Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare emisă în condiţiile legii, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Eliberarea extrasului de carte funciară
Orice persoană interesată poate cerceta cartea funciară şi celelalte evidenţe care alcătuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliară, cu excepţia evidenţelor care privesc siguranţa naţională.

Emiterea certificatului de urbanism
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute de lege:
a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, ...

Implementarea programului “Prima Casă”
Beneficiar - persoana fizică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de lege, precum şi normele de creditare ale finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în cadrul programului; ...

Închirierea locuinţelor
Închirierea locuinţelor se face pe baza acordului dintre proprietar şi chiriaş, consemnat prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale şi va cuprinde:
a. adresa locuinţei care face obiectul închirierii; ...

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
Proprietarii au obligaţia să ia măsuri cu privire la drepturile şi obligaţiile comune ce le revin tuturor asupra proprietăţii comune. În acest scop, proprietarii se pot asocia în asociaţii de proprietari cu personalitate juridică.

Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate
Funcţia juridică a cadastrului general se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin înscrierea în cartea funciară.

Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren de 10 ha de familie, în echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa dintre această suprafaţă şi cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producţie ...

Repartizarea cheltuielilor rezultate din întreţinerea, repararea şi exploatarea condominiilor
Clădire-bloc de locuinţe-condominiu - proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM