ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Protecţia muncii

Acte normative

• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu. Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului. 

În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:

 • a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
 • b) prevenirea riscurilor profesionale;
 • c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
 • d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.


Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute, ţinând seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. 

Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 • a) evitarea riscurilor;
 • b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
 • c) combaterea riscurilor la sursă;
 • d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
 • e) adaptarea la progresul tehnic;
 • f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
 • g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
 • h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
 • i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.


Fără a aduce atingere altor prevederi ale legii, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:

 • a. să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;
 • b. ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;
 • c. să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
 • d. să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;
 • e. să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.


Angajatorul are următoarele obligaţii:

 • a. să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
 • b. să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat;
 • c. să ţină evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de muncă;
 • d. să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi.


În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii:

 • a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;
 • b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii;
 • c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
 • d) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
 • e) să elaboreze instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;


Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Adresa: Str. Dem.I.Dobrescu nr. 2-4, Sectorul 1, Bucureşti/ program de funcţionare: 8,30 - 16,30
Adresa electronică: pentru relaţia cu massmedia: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Centrala telefon: 021.313.62.67, 021.315.85.56 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 
Website: http://www.anofm.ro 
Email de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Telefon/Fax: 021-3039839

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM