ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Protecţia maternităţii la locul de muncă

Acte normative

• Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:

  • i. să prevină expunerea salariatelor la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;
  • ii. salariatele să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.


Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor, în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării. 

Evaluările se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia prevăzută, salariatele prevăzute au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:

  • i. înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariatele gravide;
  • ii. după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele care au născut recent sau care alăptează, în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.


Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

Salariatele nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte. În cazul în care sănătatea salariatelor menţionate este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar. 

Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte. În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal. 

Salariatele care sunt gravide, au născut recent sau care alăptează nu pot desfăşura muncă în condiţii cu caracter insalubru sau greu de suportat. 

Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

  • i. salariatei care este gravidă, a născut recent sau care alăptează, din motive care au legătură directă cu starea sa;
  • ii. salariatei care se află în concediu de risc maternal;
  • iii. salariatei care se află în concediu de maternitate;
  • iv. salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;
  • v. salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.


Salariatele aflate în cazurile de mai sus, ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii. 

Acţiunea în justiţie a salariatei prevăzute este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Adresa: Str. Dem.I.Dobrescu nr. 2-4, Sectorul 1, Bucureşti/ program de funcţionare: 8,30 - 16,30
Adresa electronică: pentru relaţia cu massmedia: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Centrala telefon: 021.313.62.67, 021.315.85.56

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM