ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Raporturi de muncă

Concediul şi zilele de odihnă
Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare.

Concedierea colectivă
Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de:
a. cel puţin 10 salariaţi, ...

Evidenţa carnetelor de muncă
Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatori se păstrează şi se completează de către inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială îşi are sediul angajatorul.

Hărţuirea sexuală la locul de muncă
Potrivit legislaţiei în vigoare, prin hărţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor, ...

Indemnizaţie de şomaj
Şomer este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; ...

Informarea şi consilierea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, ...

Medierea muncii
Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

Încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României
Străinii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la angajatori care funcţionează în mod legal, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ...

Protecţia maternităţii la locul de muncă
Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:
i. să prevină expunerea salariatelor la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea; ...

Protecţia muncii
Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM