ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Tutela minorului

Acte normative

• Codul Familiei

Tutela se deschide în cazurile în care minorul este lipsit de ocrotirea părintească. Minorul se găseşte în această situaţie dacă ambii părinţi sunt morţi, declaraţi morţi, necunoscuţi, dispăruţi, decăzuţi din drepturile părinteşti ori puşi sub interdicţie. La desfacerea adopţiei, instanţa judecătorească poate să instituie tutela dacă este în interesul minorului ca părinţii lui să nu redobândească exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti. Tutela se exercită numai în interesul minorului.

La desemnarea tutorelui se va ţine seama de interesele minorului. 

Codul familiei stabileşte incapacităţile speciale de a fi tutore. Nu poate fi tutore:

 • • minorul sau cel pus sub interdicţie;
 • • cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore;
 • • cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum şi cel cu rele purtări;
 • • cel lipsit de dreptul de a alege şi de a fi ales deputat;
 • • cel care, exercitând o altă tutelă, a fost îndepărtat din aceasta;
 • • cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei.


Când vreuna din împrejurările arătate mai sus se iveşte în timpul tutelei, tutorele va fi îndepărtat.

Sarcina de tutore poate fi refuzată în următoarele situaţii:

 • • are vârsta de 60 de ani împliniţi;
 • • femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani;
 • • creşte şi educă doi sau mai mulţi copii;
 • • exercită o altă tutelă sau curatelă;
 • • nu poate îndeplini această sarcină din cauza bolii, a infirmităţii, a felului îndeletnicirii, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate.


Dacă apare vreuna din aceste situaţii în timpul tutelei, tutorele poate cere înlocuirea sa (Codul familiei). 

Drepturile şi îndatoririle tutorelui cu privire la persoana minorului au acelaşi conţinut ca şi drepturile şi îndatoririle părinteşti şi se exercită numai în interesul minorului. 
Obligaţiile tutorelui:

a) Tutorele are obligaţia de a îngriji de minor. 
El este obligat să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însuşirile lui. 

b) Tutorele are obligaţia de a administra bunurile minorului şi de a-l reprezenta în actele civile, însă numai până la data când acesta împlineşte vârsta de paisprezece ani. 
Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani poate face singur acte de conservare şi acte de administrare, dacă acestea din urmă nu-i pricinuiesc vreo leziune, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a tutorelui, spre a-l apară împotriva abuzurilor din partea terţilor..
Minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face acte de dispoziţie (ex. vânzare-cumpărare, donaţie) însă cu încuviinţarea prealabilă a tutorelui şi a autorităţii tutelare. Actele încheiate de minor, fără încuviinţarea prealabilă, sunt anulabile. 

c) inventarierea bunurilor minorului. 
După numirea tutorelui şi în prezenţa acestuia, un delegat al autorităţii tutelare va verifica la faţa locului toate bunurile minorului, întocmind un inventar, care va fi supus aprobării autorităţii tutelare. 
Creanţele pe care le au faţă de minor tutorele, soţul, o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui pot fi plătite numai cu aprobarea autorităţii tutelare. 

d) cheltuieli legate de întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale. 
Autoritatea tutelară va stabili suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale. Instituţia va putea modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă. 
Cheltuielile necesare pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. În cazul în care veniturile minorului nu sunt îndestulătoare, autoritatea tutelară va dispune vânzarea bunurilor minorului. 

Dacă minorul este lipsit de bunuri şi nu are părinţi sau alte rude care sunt obligaţi de lege să-i dea întreţinere, autoritatea tutelară va cere Direcţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti de muncă şi ocrotiri sociale să contribuie la întreţinerea lui.

e) Este oprit să se încheie acte juridice între tutore, soţul, o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui, de o parte, şi minor, de alta. 

f) Tutorele nu poate, fără prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare, să facă valabilă înstrăinarea ori gajarea bunurilor minorului, renunţarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum şi să încheie orice alte acte care depăşesc dreptul de a administra. 

Tutorele poate înstrăina, fără prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare, bunurile supuse pieirii ori stricăciunii, precum şi bunurile devenite nefolositoare pentru minor, dacă valoarea acestora din urmă nu depăşeşte două sute cincizeci de lei. 

Tutorele nu poate, în numele minorului, să facă donaţii şi nici să garanteze obligaţia altuia. Tutorele nu poate, fără prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare, să facă valabilă înstrăinarea ori gajarea bunurilor minorului, renunţarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum şi să încheie orice alte acte care depăşesc dreptul de a administra. Actele făcute cu încălcarea dispoziţiilor anterioare sunt anulabile. 

Minorul poate face plângere autorităţii tutelare cu privire la actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor. Tutorele va fi îndepărtat dacă săvârşeşte un abuz, o neglijenţă gravă sau fapte care îl fac nevrednic de a fi tutore, precum şi dacă nu îşi îndeplineşte mulţumitor sarcina. La încetarea tutelei, tutorele este dator ca, în termen de cel mult treizeci de zile, să prezinte autorităţii tutelare o dare de seamă generală. El are aceeaşi îndatorire şi în caz de îndepărtare din tutelă. Bunurile care au fost în administrarea tutorelui vor fi predate, după caz, fostului minor, moştenitorilor acestuia sau noului tutore. 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010322
Tel: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
Fax: 021-312.74.74; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM