ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Protecţia copilului

Adopţia
Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Curatela minorului
Curatorul minorului se numeşte în următoarele cazuri:
• când există contrarietate de interese între părinte ori tutore şi minor; ...

Drepturile şi libertăţile civile ale copilului
Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale. Copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia.

Evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi
Comisia pentru protecţia copilului, este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Încredinţarea copiilor minori după divorţ
În cazul unui proces de divorţ, instanţa judecătorească sesizată are obligaţia să se pronunţe prin hotărârea de divorţ şi asupra încredinţării copiilor minori, chiar dacă nu există o cerere expresă a soţilor în acest.

Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat
Copiii care solicită obţinerea statutului de refugiat, precum şi cei care au obţinut acest statut beneficiază de protecţie şi asistenţă umanitară corespunzătoare pentru realizarea drepturilor lor.

Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei
Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, ...

Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi
Protecţia specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora.

Sancţionarea actelor de violenţă săvârşite asupra minorilor
Potrivit Codului penal, infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului reprezintă punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului.

Tutela minorului
Tutela se deschide în cazurile în care minorul este lipsit de ocrotirea părintească. Minorul se găseşte în această situaţie dacă ambii părinţi sunt morţi, declaraţi morţi, necunoscuţi, dispăruţi, decăzuţi din drepturile părinteşti ori puşi sub interdicţie.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM