ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Protecţia consumatorilor

Acte normative

• Ordonanţa de urgenţă nr. 174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor
• Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
• Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor. 

Se interzic producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute. 

Produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate sau al datei durabilităţii minimale stabilite de producător. 

Se interzice modificarea termenului de valabilitate sau a datei durabilităţii minimale înscrise pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentele însoţitoare. 

Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileşte norme şi reglementări specifice sau le îmbunătăţeşte pe cele existente, când se impune protecţia vieţii, sănătăţii sau securităţii consumatorilor, în următoarele cazuri:

 • a) fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregătirea pentru vânzare şi vânzarea produselor;
 • b) furnizarea şi utilizarea produselor, precum şi prestarea serviciilor.


Normele şi reglementările se referă la grupe de produse şi servicii care, anual, sunt nominalizate şi actualizate de către Guvern, dacă acest lucru se impune.

Drepturile consumatorilor, la încheierea contractelor, sunt:

 • a. libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de produse şi servicii, fără a li se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte în vânzare, de natură a influenţa opţiunea acestora;
 • b. de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, indicarea exactă a preţului şi tarifelor şi, după caz, a condiţiilor de garanţie;
 • c. de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor care nu au fost solicitate, precum şi de achitarea preţurilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobânzilor şi penalităţilor care nu au fost stipulate iniţial în contracte sau în alte documente aferente contractelor;
 • d. de a fi despăgubiţi pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;
 • e. de a li se asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită de părţi;
 • f. de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil; majorarea preţului tarifului, taxelor, comisioanelor, dobânzilor, penalităţilor şi a altor eventuale costuri stabilite iniţial este posibilă numai cu acordul scris al consumatorului;
 • g. de a sesiza asociaţiile pentru protecţia consumatorilor şi organele administraţiei publice asupra încălcării drepturilor şi intereselor lor legitime, în calitate de consumatori, şi de a face propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;
 • h. de a fi notificaţi în scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor sau oricăror altor costuri, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea noilor valori;
 • i. de a fi notificaţi cu 30 de zile înainte de data la care contractul se prelungeşte în mod automat pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată, în vederea formulării în scris de către consumator a unei opţiuni de prelungire a valabilităţii acestuia.


Consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor remedierea sau înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate. După expirarea acestui termen consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora. 

Vânzătorul suportă toate cheltuielile legate de aceste deficienţe, situaţie care nu îl exonerează de răspundere pe producător în relaţia sa cu acesta. 

Remedierea deficienţelor apărute la produse sau servicii ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate şi care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maximum 15 zile din momentul când operatorul economic a luat la cunoştinţă de deficienţele respective. În cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru. 

În cazul produselor şi serviciilor alimentare, al produselor nealimentare pentru care producătorul stabileşte termen de valabilitate/data de minimă durabilitate, care pot afecta viaţa sau sănătatea consumatorilor ori care prezintă abateri de la caracteristicile prescrise sau declarate, vânzătorul/prestatorul de servicii este obligat, la cererea consumatorului, să le înlocuiască de îndată, să le refacă sau să restituie contravaloarea acestora.

Operatorul economic are aceleaşi obligaţii pentru produsul sau serviciul înlocuit ca şi pentru produsul sau serviciul vândut iniţial. Persoanele împuternicite să constate contravenţia şi să aplice sancţiunea vor stabili pentru produse şi servicii, odată cu sancţiunea, şi măsuri de remediere, înlocuire, restituirea contravalorii acestora sau restituirea sumelor încasate necuvenit de la consumatori, după caz. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. În cazul sancţiunilor cu închisoare contravenţională, măsura se aplică de instanţa competentă, la sesizarea organului din care face parte agentul constatator. 

Produsele periculoase, falsificate sau contrafăcute se confiscă de organele abilitate de lege, la sesizarea agentului constatator, şi se distrug sau se valorifică, după caz, conform prevederilor legale. Aplicarea sancţiunilor prevăzute nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor. Dispoziţiile se completează cu prevederile Codului civil. 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucureşti 011865
Tel.: 311.18.62/311.22.62/313.50.26
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Biroul de presă al ANPC poate fi contactat prin:
telefon - 021 312 12 75, interior 944 
fax - 021 314 34 61 
sau email - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

PROGRAM DE AUDIENŢE ANPC
Marţi, 07:30-08:30 - Bogdan Marcel PANDELICĂ - Preşedinte ANPC
Stabilirea programului audienţelor se face la numărul de telefon 021.312.12.75, interior 944

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM