ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Procedura succesorală

Acte normative

• Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale

Procedura succesorală notarială se deschide, după caz, la cererea oricărei persoane interesate, a procurorului, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile. 

Competenţa aparţine, potrivit Legii nr. 36/1995 privind organizarea activităţii notariale, notarului public din biroul notarial situat în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu. 

În cazul decesului unei persoane care nu a avut ultimul domiciliu în ţară, procedura succesorală se poate îndeplini de notarul public din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut bunurile cele mai importante ca valoare. Notarul public sesizat are obligaţia de a verifica în prealabil competenţa teritorială, iar dacă constată că succesiunea este în competenţa altui birou notarial, se desesizează, fără să mai citeze părţile, trimiţând cauza notarului public competent. 

Pentru deschiderea succesiunii persoana interesată va depune o cerere în care va menţiona datele de stare civilă ale defunctului, numele, prenumele şi domiciliul moştenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu menţionarea valorii acestora, precum şi a pasivului succesoral. Cererea va fi înscrisă în registrul succesoral al notarului public. 

Dacă există pericol de înstrăinare, pierdere, înlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul public va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode. Această măsură va fi comunicată moştenitorilor legali, legatarilor şi, după caz, executorilor testamentari, dovada comunicării anexându-se la dosar. În cazul în care conservarea bunurilor succesorale necesită anumite cheltuieli, acestea vor fi făcute, cu încuviinţarea notarului public, fie de custodele numit sau, în lipsa acestuia, de un curator special, numit de notar pentru administrarea bunurilor. 

După ce constată că este legal sesizat, notarul public înregistrează cauza şi dispune citarea moştenitorilor, iar dacă există testament, citează şi pe legatari şi executorul testamentar instituit. 

În succesiunea ce urmează a fi declarată vacantă (lipsa moştenitorilor legali sau testamentari), notarul public citează autoritatea administraţiei publice competentă a prelua bunurile. În cazul moştenitorului incapabil, se citează reprezentantul său legal şi autoritatea tutelară. 

Procedura succesorală se poate suspenda în următoarele cazuri:

  • a) au trecut 6 luni de la deschiderea succesiunii şi, deşi au fost legal citaţi, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de moştenitor şi există dovada că cel puţin unul dintre ei a acceptat moştenirea;
  • b) succesibilii îşi contestă unii altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale şi la întinderea drepturilor care li se cuvin;
  • c) moştenitorii sau alte persoane interesate prezintă dovada că s-au adresat instanţei de judecată pentru stabilirea drepturilor lor.


La cererea părţilor, notarul public va putea repune pe rol dosarul succesoral oricând, dacă se constată încetarea cauzelor care au determinat suspendarea lui. 

În succesiunea în care există bunuri, s-a realizat acordul între moştenitori şi s-au administrat probe îndestulătoare, notarul public întocmeşte încheierea finală a procedurii succesorale. 

Încheierea finală va cuprinde numele, prenumele şi ultimul domiciliu al defunctului, data decesului, numele, domiciliul şi întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor şi legatarilor, bunurile şi datoriile succesiunii, taxele de timbru, onorariul, precum şi alte date care au fost necesare la soluţionarea cauzei. 

Un exemplar al certificatului de moştenitor se eliberează fiecăruia dintre moştenitori sau legatari, după caz, după achitarea taxelor succesorale şi a onorariilor. 

În cazul în care s-a instituit un executor testamentar, se va elibera, în condiţiile de mai sus, un certificat constatator al acestei calităţi. 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Bucureşti, Str. General Berthelot nr. 41, sector 1, cod poştal 010164 

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (secretariat); Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (relaţii internaţionale) sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Telefon: (021) 313.99.20; (021) 313.99.23; (021) 313.99.25;(021) 313.99.26;
Fax: (021) 313.99.10

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM