ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Întocmirea contractului de vânzare-cumpărare a unui imobil

Acte normative

• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
• Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale
• Codul Civil al României

Prin contractul de vânzare-cumpărare una dintre părţi, numită vânzător, strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi, numită cumpărător, care se obligă în schimb a plăti vânzătorului preţul bunului vândut. Părţile sunt libere să aleagă notarul care va autentifica şi, eventual, redacta contractul de vânzare-cumpărare. Contractul poate fi redactat de părţi sau, după caz, de reprezentanţii lor legali sau convenţionali şi este verificat cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă, notarul public putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor. În cadrul lucrărilor de îndeplinire a actelor notariale, notarul public stabileşte identitatea, domiciliul şi capacitatea părţilor.

Notarul public are obligaţia să desluşească raporturile reale dintre părţi cu privire la actul pe care vor să-l încheie, să verifice dacă scopul pe care îl urmăresc este în conformitate cu legea şi să le dea îndrumările necesare asupra efectelor lui juridice. De asemenea, el trebuie să ceară părţilor, ori de câte ori este cazul, documentele justificative şi autorizaţiile necesare pentru încheierea actului sau, la cererea acestora, va putea obţine el însuşi documentaţia necesară. 

Actele din care rezultă drepturi ce urmează a fi supuse publicităţii mobiliare sau imobiliare se vor comunica de îndată, la locul unde se ţine această evidenţă, de notarul public, care va face şi demersurile necesare în numele titularilor pentru aducerea la îndeplinire a tuturor lucrărilor de publicitate. Se exceptează cazul în care părţile interesate vor cere în scris să îndeplinească ele însele formalităţile de mai sus. 

În vederea îndeplinirii obligaţiilor, notarul public va avea acces liber la birourile de publicitate mobiliară şi imobiliară. Actele solicitate de părţi şi orice acte de procedură notarială se întocmesc în limba română. Contractul de vânzare-cumpărare a unui teren poate fi redactat numai de notari publici, de avocatul părţilor interesate sau de consilierul juridic ori reprezentantul legal al persoanei juridice. Persoanele care au pregătire juridică superioară vor putea redacta contractul în care figurează ca parte, ele, soţii, ascendenţii sau descendenţii lor. În situaţia în care se refuză îndeplinirea actului notarial, încheierea de respingere se va da numai dacă părţile stăruie în cerere, după ce li s-a atras atenţia că actul solicitat este contrar legii sau bunelor moravuri. Încheierea va cuprinde şi motivarea refuzului, calea de atac la judecătorie şi termenul de exercitare. 

Îndeplinirea actului notarial poate fi respinsă şi pentru următoarele motive:

 • a) solicitarea lucrărilor în afara orelor de lucru;
 • b) neprezentarea documentaţiei necesare sau prezentarea ei incompletă;
 • c) neplata taxelor şi a onorariului stabilit;
 • d) imposibilitatea identificării părţilor sau lipsa lor de discernământ.


Notarul public nu poate îndeplini acte notariale, sub sancţiunea nulităţii, dacă:

 • a) în cauză sunt părţi sau interesaţi în orice calitate, el, soţul, ascendenţii şi descendenţii lor;
 • b) este reprezentantul legal ori împuternicitul unei părţi care participă la procedura notarială.


Vânzătorul trebuie să prezinte notarului următoarele documente:

 • • acte care să dovedească identitatea sa în original
 • • actele de proprietate asupra imobilului în original (de ex. contractul de vânzare cumpărare, certificatul de moştenitor, contractul de donaţie sau hotărârea judecătorească definitivă). Dacă vânzătorul deţine imobilul prin contractare de la stat (este primul proprietar), va prezenta notarului contractul de vânzare - cumpărare, contractul de împrumut (dacă apartamentul a fost achitat în rate), dovada achitării integrale a apartamentului (sau acordul de înstrăinare eliberat de societatea constructoare - în cazul în care apartamentul nu a fost achitat integral) + procesul verbal de predare - primire - recepţie.
 • • certificatul de atestare fiscală de la Direcţia Taxe şi Impozite care să dovedească că vânzătorul nu are taxe sau impozite neplătite către stat, în original
 • • extras de carte funciară care să dovedească că imobilul este proprietatea vânzătorului şi că nu este ipotecat, în original


În cazul în care imobilul este bun comun, la notariat se vor prezenta toţi coproprietarii pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Coproprietarul care nu se poate prezenta la Notariat, în acel moment, va trebui să fie reprezentat de o altă persoană în baza unei procuri speciale legalizată de notar. 

Cumpărătorul trebuie să aibă, asupra sa:

 • • un act de identitate în original.
 • • suma de bani hotărâtă de comun acord cu vânzătorul, sumă ce va constitui preţul bunului ce face obiectul contractului. În cazul în care plata se face în rate, acestea se vor achita la datele şi locurile stabilite prin contractul de vânzare-cumpărare.


Pentru autentificarea actului notarul public verifică şi stabileşte, în prealabil, identitatea părţilor. Părţile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică. Când notarul public are îndoieli cu privire la deplinătatea facultăţilor mintale ale vreuneia dintre părţi, procedează la autentificare numai dacă un medic specialist atestă în scris că partea poate să-şi exprime în mod valabil consimţământul în momentul încheierii actului. 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Bucureşti, Str. General Berthelot nr. 41, sector 1, cod poştal 010164 

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (secretariat); Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (relaţii internaţionale) sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Telefon: (021) 313.99.20; (021) 313.99.23; (021) 313.99.25;(021) 313.99.26;
Fax: (021) 313.99.10

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM