ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Categorii de înscrieri în Cartea Funciară

Acte normative

• Ordin nr. 133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
• Ordin nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară
• Regulament din 13/10/2006 de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Alipirea imobilelor se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini. În cazul în care imobilele ce urmează a fi alipite sunt grevate cu sarcini, operaţia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini, cu excepţia situaţiei în care imobilul provine dintr-o dezmembrare. Proprietarii unor imobile alăturate pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiată în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale. 

Modificările care intervin ca urmare a cererii de dezlipire a imobilului sau a parcelei (care va forma un imobil de sine stătător) se iau în considerare dacă documentaţia cadastrală recepţionată de biroul teritorial este însoţită de actul autentic de dezlipire. Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară şi a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciară constituie piedică la comasarea sau dezmembrarea imobilului, până la radierea acestora. La împărţirea unui imobil între coproprietarii aflaţi în indiviziune se procedează la dezlipirea şi transcrierea imobilelor rezultate în cărţi funciare noi. 

Când se cere înscrierea unei stări de coproprietate se vor nominaliza coproprietarii şi cota cuvenită acestora, sau se va face menţiunea că aceştia au cote nedeterminate. Coproprietarii vor fi înştiinţaţi despre această operaţiune. Dacă unul dintre soţi refuză menţionarea comunităţii, în actul de dispoziţie, asupra unui astfel de bun, acesta nu se va putea înscrie decât cu acordul expres al celuilalt soţ. 

Când se cere înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente, se va ataşa un desfăşurător de plan pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, cu arătarea dreptului de proprietate exclusivă şi a drepturilor imobiliare în indiviziune forţată, certificat de administratorul clădirii sau de preşedintele asociaţiei de proprietari, verificându-se totodată, dacă nu a fost deschisă anterior cartea funciară colectivă pentru imobilul respectiv. 

Cererea de înscriere se va face, în prealabil, asupra terenului pe care se află construcţia ce face obiectul proprietăţii, pe etaje sau pe apartamente, întocmindu-se o carte funciară colectivă care cuprinde menţionarea părţilor de folosinţă comună ale terenului, ale clădirii, precum şi descrierea tuturor apartamentelor care intră în componenţa clădirii cu indicarea titularilor dreptului de proprietate asupra acestora. 

Erorile materiale care nu afectează fondul dreptului, săvârşite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, gratuit, cu comunicarea încheierii, persoanelor interesate. 

Cererea de îndreptare a erorilor materiale este imprescriptibilă, dacă nu aduce atingere drepturilor personale şi nu modifică conţinutul dreptului înscris. 

Rectificarea este operaţiunea de carte funciară care reprezintă radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară. Rectificarea unei înscrieri în cartea funciară poate fi cerută de orice persoană interesată. Prin persoană interesată se înţelege acea persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare. 

Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. În acest ultim caz, rectificarea de carte funciară se dispune prin încheiere, în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în nulitate, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului. 

Prin modificarea de carte funciară se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului înscris asupra acelui imobil. Modificarea nu se va putea face decât la cererea titularului dreptului de proprietate, precum şi în baza actelor doveditoare, astfel încât modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciară nu va fi considerată o rectificare de carte funciară. 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 1, sector 6, cod poştal 060022, Bucureşti, România
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Biroul de Relaţii cu Publicul

Telefon: +40 (21) 317.31.62
Fax: +40 (21) 311.51.61
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciul de Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Telefon: +40 (21) 317.26.62
Fax: +40 (21) 317.31.62
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM