ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Autentificarea actelor

Acte normative

• Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale

Autentificarea unui act se face la cererea părţii/părţilor interesate. Notarul public va menţiona pe cerere documentele necesare autentificării actului, precum şi modul cum au fost stabilite taxele de timbru şi onorariul. 

Procedura de autentificare:

a) identitatea părţilor

Pentru autentificarea unui act, notarul public verifică şi stabileşte, în prealabil, identitatea părţilor. Părţile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică.

b) verificarea capacităţii părţilor

Când notarul public are îndoieli cu privire la deplinătatea facultăţilor mintale ale vreuneia dintre părţi, procedează la autentificare numai dacă un medic specialist atestă în scris că partea poate să-şi exprime în mod valabil consimţământul în momentul încheierii actului.

c) consimţământul părţilor

Pentru a lua consimţământul părţilor, după citirea actului, notarul public le va întreba dacă au înţeles conţinutul acestuia şi dacă cele cuprinse în act exprimă voinţa lor. Pentru motive temeinice, notarul public poate lua separat, dar în aceeaşi zi, consimţământul părţilor care figurează în act. În acest caz, în încheierea de încuviinţare a autentificării se va menţiona ora şi locul luării consimţământului fiecărei părţi. Notarul public sau părţile pot solicita ca martorii prin care s-a făcut identificarea celor prezenţi să fie prezenţi şi la semnarea actului.

d) semnarea actului

Toate exemplarele originale ale înscrisului autentificat, cerute de părţi, precum şi cel ce se păstrează în arhiva biroului notarial, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acest înscris, se semnează în faţa notarului public de către părţi sau reprezentanţii lor şi, după caz, de cei chemaţi a încuviinţa actele pe care părţile le întocmesc, de martorii-asistenţi, atunci când este cerută prezenţa lor, şi - dacă este cazul - de cel care a redactat înscrisul, în condiţiile prezentei legi. 

Fiecare parte poate solicita cel puţin un exemplar original al înscrisului autentic.

e) încheierea de autentificare

Încheierea care constată autentificarea unui înscris va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni:

 • • sediul biroului notarial;
 • • denumirea încheierii şi numărul acesteia;
 • • data îndeplinirii actului notarial;
 • • numele şi prenumele notarului public;
 • • locul unde s-a îndeplinit actul notarial, în cazul îndeplinirii în afara sediului biroului notarial, precizându-se împrejurarea care justifică întocmirea înscrisului în acel loc;
 • • numele sau denumirea părţilor, domiciliul sau sediul acestora şi menţiunea faptului prezentării lor în persoană, reprezentate ori asistate, precum şi modul în care li s-a constatat identitatea, cu excepţia încheierilor prin care se dă dată certă înscrisurilor sau se legalizează copii de pe înscrisuri;
 • • arătarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă ale actului notarial întocmit în raport cu natura acelui act;
 • • constatarea îndeplinirii actului notarial şi a citirii acestuia de către de părţi;
 • • constatarea că s-a luat consimţământul părţilor;
 • • constatarea că înscrisul a fost semnat în faţa notarului de toţi cei ţinuţi să-l semneze (menţiunea notarului public că una dintre părţi nu a putut semna ţine loc de semnătură pentru aceasta);
 • • numărul anexelor cuprinse în actul autentic;
 • • dispoziţia de învestire cu formă autentică, care se exprimă prin cuvintele: "Se declară autentic prezentul înscris".
 • • menţiunea perceperii taxelor de timbru, a onorariului şi cuantumul acestora;
 • • semnătura notarului public;
 • • sigiliul biroului notarului public.


Dacă se face plângere împotriva încheierii de respingere şi judecătoria o admite, notarul public va da încheierea de autentificare a actului, conform hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă, şi va menţiona că actul produce efecte de la înregistrarea cererii de autentificare. 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Bucureşti, Str. General Berthelot nr. 41, sector 1, cod poştal 010164 

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (secretariat); Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (relaţii internaţionale) sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Telefon: (021) 313.99.20; (021) 313.99.23; (021) 313.99.25;(021) 313.99.26;
Fax: (021) 313.99.10

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM