ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Procedura notariala

Autentificarea actelor
Autentificarea unui act se face la cererea părţii/părţilor interesate. Notarul public va menţiona pe cerere documentele necesare autentificării actului, precum şi modul cum au fost stabilite taxele de timbru şi onorariul.

Cartea Funciară. Cuprins
Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale în care este situat imobilul.

Categorii de înscrieri în Cartea Funciară
Alipirea imobilelor se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini.

Certificarea unor fapte
Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:
a) faptul că o persoană se află în viaţă; ...

Întocmirea contractului de vânzare-cumpărare a unui imobil
Prin contractul de vânzare-cumpărare una dintre părţi, numită vânzător, strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi, numită cumpărător, care se obligă în schimb a plăti vânzătorului preţul bunului vândut.

Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale
Toate actele notariale se îndeplinesc la cerere. Înscrisurile redactate de părţi sau, după caz, de reprezentanţii lor legali sau convenţionali vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă, notarul public putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor.

Încheierea de Carte Funciară
Pentru admiterea cererii de înregistrare în cartea funciară se vor avea în vedere:
a. documentaţia cadastrală/tehnică a imobilului întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată, recepţionată de biroul teritorial; ....

Legalizarea copiilor după înscrisuri
Notarul public eliberează copii legalizate după înscrisurile originale prezentate de părţi, după confruntarea copiei cu originalul.

Procedura succesorală
Procedura succesorală notarială se deschide, după caz, la cererea oricărei persoane interesate, a procurorului, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut ultimul domiciliu.

Testamentul autentic
Potrivit prevederilor Codul civil, testamentul autentic este acela care a fost autentificat de notar cu respectarea condiţiilor legii.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM