ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Transferul elevilor

Acte normative

• Regulament din 08/09/2005 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
• Legea 84/1995 Legea învăţământului

Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu regulamentul intern al unităţii de învăţământ de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ. 

Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. În situaţii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior. 

Elevii din clasele X-XII/XIII se pot transfera de regulă la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral. 

Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de învăţământ poate prevedea şi condiţii speciale de transfer. 

Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:

  • a) de la învăţământul de zi la altă formă de învăţământ sau de la învăţământul seral la cel cu frecvenţă redusă ori la distanţă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
  • b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă la cel seral ori de la alte forme de învăţământ la cel de zi, numai în perioada vacanţei de vară;
  • c) elevii din clasa a XII-a, învăţământ de zi, se pot transfera în clasa a XIII-a, învăţământ seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. În această situaţie pe diploma de absolvire şi în registrul matricol se menţionează anul şcolar, semestrul I/zi, clasa a XII-a şi semestrul II/seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.


Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua în mod excepţional în următoarele situaţii:

  • a. la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
  • b. la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
  • c. la/de la învăţământul de artă sau sportiv;
  • d. de la liceu la şcoala de arte şi meserii;
  • e. de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.


După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită la şcoala primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.

În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. La disciplinele opţionale în curs de desfăşurare, părintele/tutorele legal al elevului care nu a împlinit 18 ani îşi asumă responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului. În foaia matricolă se trec mediile obţinute la opţionalele studiate la unitatea de învăţământ de la care se transferă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Tel. Centrală: 4056200; 4056300; 
Tel. Ministru: 4056223; 4056208; 
Tel. Cercetare: 3192326 
Adresa paginii de internet: www.edu.ro

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM