ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Sancţiunile aplicate elevilor

Acte normative

• Regulament 08/09/2005 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

 • a. observaţia individuală;
 • b. mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;
 • c. mustrare scrisă;
 • d. retragerea temporară sau definitivă a bursei;
 • e. eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
 • f. mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală;
 • g. mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
 • h. preavizul de exmatriculare;
 • i. exmatricularea.


Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate în scris părinţilor/reprezentantului legal. 

Observaţia individuală constă în dojenirea elevului. Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau de director. Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare. 

Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că dacă nu îşi schimbă comportamentul i se va aplica o sancţiune mai severă. Sancţiunea se aplică de către diriginte/învăţător sau director. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată de regulă în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern, şi stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei. Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, şi în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I-IV. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea în scris a sancţiunii, sub semnătură, de către diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Preavizul de exmatriculare se întocmeşte în scris de diriginte şi director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/un singur modul, cumulate pe un an şcolar, şi se înmânează sub semnătură părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, postliceal şi profesional, cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris. 

Exmatricularea poate fi:

 • a. exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;
 • b. exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
 • c. exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.


Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 

Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe un an şcolar. Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral, la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea preavizului de exmatriculare. 

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00. 

Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din învăţământul secundar superior şi din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00. 

Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare şi din învăţământul postliceal pentru abateri deosebit de grave. Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la propunerea motivată a consiliului profesoral. 

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00. 

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. 

Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase. 

În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea acestuia. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Tel. Centrală: 4056200; 4056300; 
Tel. Ministru: 4056223; 4056208; 
Tel. Cercetare: 3192326 
Adresa paginii de internet: www.edu.ro

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM