ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi

Acte normative

• Ordin 1540/2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi
• Metodologie pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi
Segregarea este o formă gravă de discriminare şi are drept consecinţă accesul inegal al copiilor la o educaţie de calitate, încălcarea exercitării în condiţii de egalitate a dreptului la educaţie, precum şi a demnităţii umane. 

Constituie segregare şcolară a elevilor romi separarea fizică a elevilor aparţinând etniei rome în grupe/clase/clădiri/şcoli/alte facilităţi, astfel încât procentul elevilor aparţinând etniei rome din totalul elevilor din şcoală/clasă/grupă este disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii romi de vârstă şcolară îl reprezintă în totalul populaţiei de vârstă şcolară în respectiva unitate administrativ-teritorială. 

Nu constituie segregare situaţia în care se constituie grupe/clase/şcoli formate preponderent sau doar cu elevi romi, în scopul predării în limba romani sau în sistem bilingv (de exemplu: română-romani/maghiară-romani). 

Segregarea are consecinţe educaţionale şi sociale negative, cum ar fi:

 • a. dificultăţi în a atrage elevii în sistemul de educaţie - grad ridicat de neşcolarizare;
 • b. incapacitatea de a menţine elevii în sistemul de educaţie - grad ridicat de abandon şcolar;
 • c. incapacitatea de a atrage şi a menţine profesorii calificaţi în şcolile respective, fapt care afectează calitatea educaţiei;
 • d. incapacitatea de a pregăti elevii la standarde necesare pentru trecerea la forme superioare de şcolarizare;
 • e. menţinerea prejudecăţilor şi stereotipurilor, deopotrivă la nivelul populaţiei majoritare şi al celei de romi;
 • f. contribuţia la formarea unor reprezentări negative privind capacitatea şcolii de a genera progres social.


Sunt considerate practici care conduc la segregare situaţii, precum:

 • a) şcolarizarea copiilor romi în şcoli segregate rezidenţial, adică în şcoli din cadrul sau aflate lângă un cartier "compact" de romi şi fără o altă şcoală în apropiere, în care toţi elevii sau un procent foarte mare sunt romi;
 • b) îndrumarea şi direcţionarea deliberată a copiilor romi către grădiniţe/şcoli segregate din cadrul sau de lângă cartierele locuite de romi, în condiţiile în care sunt accesibile grădiniţe/şcoli mixte;
 • c) plasarea tuturor copiilor care nu au frecventat grădiniţa în aceeaşi clasă I;
 • d) plasarea deliberată în cadrul unei şcoli mixte a elevilor romi în grupe/clase/clădiri/alte facilităţi destinate doar lor;
 • e) separarea care rezultă din practici, precum: plasarea într-o singură clasă a copiilor care s-au înscris târziu la şcoală sau păstrarea intactă de clase de romi când copiii sunt transferaţi de la o grădiniţă sau şcoală segregată într-o şcoală mixtă;
 • f) plasarea în grupe/clase/şcoli separate a copiilor romi diagnosticaţi ca având dificultăţi de învăţare/copii cu cerinţe educaţionale speciale (CES).


În cadrul raportării anuale privind starea învăţământului şi calitatea în educaţie, inspectoratele şcolare judeţene vor raporta într-o secţiune separată rezultatele obţinute în implementarea planurilor de eliminare a segregării. 

Raportul anual de progres privind eliminarea segregării în unităţile de învăţământ preuniversitar se trimite la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Direcţia generală management învăţământ preuniversitar şi Direcţia generală pentru învăţământul în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul - până la data de 1 august a fiecărui an. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Tel. Centrală: 4056200; 4056300; 
Tel. Ministru: 4056223; 4056208; 
Tel. Cercetare: 3192326 
Adresa paginii de internet: www.edu.ro

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM