ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Drepturile, îndatoririle şi recompensarea elevilor

Acte normative

• Regulament 08/09/2005 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev. Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor. Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se poate adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate care nu predau la clasa respectivă. 

Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere, pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară. Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat. 

Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună gratuit la dispoziţia elevilor bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora. Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective. Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. 

Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei. 

Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

 • a. legile statului;
 • b. prezentul regulament şi regulamentul intern;
 • c. regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
 • d. normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
 • e. normele de protecţie civilă;
 • f. normele de protecţie a mediului.


Este interzis elevilor:

 • a. să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
 • b. să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
 • c. să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 • d. să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau frecvenţa la cursuri a elevilor;
 • e. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 • f. să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
 • g. să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea, lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
 • h. să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 • i. să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
 • j. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;
 • k. să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
 • l. să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.


Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să îl prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Tel. Centrală: 4056200; 4056300; 
Tel. Ministru: 4056223; 4056208; 
Tel. Cercetare: 3192326 
Adresa paginii de internet: www.edu.ro

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM