ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

Acte normative

• Hotărârea nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi
• Criteriu general de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi
Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. În cadrul bursei de merit se instituie bursa de performanţă, acordată câştigătorilor locurilor I, II şi III la fazele naţionale ale olimpiadelor pe discipline, elevilor calificaţi la olimpiadele internaţionale, altor categorii de elevi care obţin rezultate de valoare în manifestări interne şi internaţionale cu caracter cultural-artistic - bursa artistică - sau cu caracter sportiv - bursa sportivă - şi cu caracter tehnico-ştiinţific - bursa tehnico-ştiinţifică. Bursele de ajutor social se acordă elevilor în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali sau în alte cazuri prevăzute de lege. 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali sau în alte cazuri prevăzute de lege. 

Bursa de ajutor social se poate acorda lunar elevilor, astfel: 

Categorii de beneficiari:

  • a. orfani bolnavi TBC şi sunt în evidenţa dispensarelor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. Acordarea burselor pe motive medicale se va face numai după efectuarea unor anchete sociale, cu participarea medicului de circă pentru a se analiza şi starea materială a familiei;
  • b. elevi din învăţământul preuniversitar din mediul rural, şcolarizaţi într+o altă localitate şi pentru care nu se poate asigura masa în natură;
  • c. elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
  •      - nu realizează un venit mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie
  •      - nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m² în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 m² în zonele montane.
  • d. elevi din unităţile de învăţământ de stat, cursuri de zi şi seral, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atestă calitatea sa ori a unuia dintre părinţi de "Erou-martir" sau "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de preşedintele României.


Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentanţii legali ai acestora depun la comisia de atribuire a burselor de ajutor social din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte doveditoare ale dreptului de acordare a bursei de ajutor social. 

Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, o dată pe an, elevilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie, pe baza documentelor doveditoare de venituri. Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie. 

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolareelevilor care îndeplinesc condiţiile :

  • a) celor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală la purtare cel puţin 8,00, cu excepţia celor care au depăţit cu 2 ani vârsta clasei respective;
  • b) absolvenţilor clasei a VIII-a care fac dovada că au reuşit la examenul de admitere în clasa a IX-a (anul I) la o unitate de învăţământ de stat, cursuri de zi;
  • c) celor declaraţi repetenţi din motive medicale.


Aceştia beneficiază de burse inclusiv în primul trimestru al clasei a IX-a, respectiv anul I.

Numărul beneficiarilor de burse de merit nu poate să depăşească 1%, iar al celor de burse de studiu 1,5% din numărul total de elevi din clasele IX-XII (XIII) şi, respectiv, anii I-IV la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Tel. Centrală: 4056200; 4056300; Tel. Ministru: 4056223; 4056208; Tel. Cercetare: 3192326 
Adresa paginii de internet: www.edu.ro

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM