ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Învăţământ

Burse acordate studenţilor
Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat, cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, iar cursanţilor de la învăţământul postuniversitar bursele se acordă prin concurs.

Burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Şcoala europeană
În fiecare şcoală, procesul de instruire are în vedere parcurgerea programei şcolare până la sfârşitul ciclului secundar.

Definitivarea în învăţământ
Definitivarea în învăţământ se poate obţine de către personalul didactic de predare care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege şi care are un stagiu de cel puţin 2 ani la catedră.

Drepturile, îndatoririle şi recompensarea elevilor
Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale.

Învăţământul pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale
Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă la toate nivelurile şi formele de învăţământ, precum şi la tipurile de învăţământ pentru care există o cerere suficientă, în condiţiile legii.

Prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi
Segregarea este o formă gravă de discriminare şi are drept consecinţă accesul inegal al copiilor la o educaţie de calitate, încălcarea exercitării în condiţii de egalitate a dreptului la educaţie, precum şi a demnităţii umane.

Sancţiunile aplicate elevilor
Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Transferul de credite european. Suplimentul diplomei din învăţământul superior
Performanţa academică a studentului este susţinută de nota locală/naţională. Sistemul ECTS acordă studentului o notă pe bază statistică.

Transferul elevilor
Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM