ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Deschiderea unei acţiuni în justiţie

Acte normative

• Ordonanţa nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
• Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
• Codul de procedură civilă

Potrivit Codului de procedură civilă oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o cerere înaintea instanţei competente. În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile. Partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept. 

Competenţa materială este stabilită în funcţie de obiectul acţiunii. 

A. Judecătoriile judecă:

 • >a) în primă instanţă, toate procesele şi cererile în afară de cele date de lege în competenţa altor instanţe;
 • b) plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege;
 • c) în orice alte materii date prin lege în competenţa lor.


B. Tribunalele judecă:

 • a) în primă instanţă:
 •     • procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, precum şi procesele şi cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani;
 •     • procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 500.000 lei, cu excepţia cererilor de împărţeală judiciară, a cererilor în materia succesorală, a cererilor neevaluabile în bani şi a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, formulate de terţii vătămaţi în drepturile lor prin aplicarea legilor în materia fondului funciar;
 •     • conflictele de muncă, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe;
 •     • procesele şi cererile în materie de contencios administrativ, în afară de cele date în competenţa curţilor de apel;
 •     • procesele şi cererile în materie de creaţie intelectuală şi de proprietate industrială;
 •     • procesele şi cererile în materie de expropriere;
 •     • cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiilor;
 •     • cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite în procesele penale;
 •     • cererile pentru recunoaşterea, precum şi cele pentru încuviinţarea executării silite a hotărârilor date în ţări străine;
 • b) ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă;
 • c) ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;
 • d) în orice alte materii date prin lege în competenţa lor.


C. Curţile de apel judecă:

 • a) în primă instanţă, procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale;
 • b) ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă;
 • c) ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în alte cauze prevăzute de lege;
 • d) în alte materii date prin lege în competenţa lor.


D. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă:

 • a) recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;
 • b) recursurile în interesul legii;
 • c) în orice alte materii date prin lege în competenţa sa.


Cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului. Dacă pârâtul are domiciliul în străinătate sau nu are domiciliul cunoscut, cererea se face la instanţa reşedinţei sale din ţară, iar dacă nu are nici reşedinţa cunoscută, la instanţa domiciliului sau reşedinţei reclamantului. Cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se face la instanţa sediului ei principal. Cererile îndreptate împotriva statului, direcţiilor generale, regiilor publice, caselor autonome şi administraţiilor comerciale se pot face la instanţele din capitala ţării sau la cele din reşedinţa judeţului unde îşi are domiciliul reclamantul. Cererea îndreptată împotriva mai multor pârâţi poate fi făcută la instanţa competentă pentru oricare dintre ei.

În afară de instanţa domiciliului pârâtului, mai sunt competente următoarele instanţe:

 • a) în cererile privitoare la executarea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui contract, instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligaţiunii;
 • b) în cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locaţiune a unui imobil, în acţiunile în justificare sau în prestaţiune tabulară, instanţa locului unde se află imobilul;
 • c) în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin, instanţa locului de plată;
 • d) în cererile privitoare la obligaţii comerciale, instanţa locului unde obligaţia a luat naştere sau aceea a locului plăţii;
 • e) în cererile izvorâte dintr-un contract de transport, instanţa locului de plecare sau de sosire;
 • f) în cererile împotriva unei femei căsătorite care are reşedinţa obişnuită deosebită de aceea a soţului, instanţa reşedinţei femeii;
 • g) în cererile făcute de ascendenţi sau descendenţi pentru pensia alimentară, instanţa domiciliului reclamantului;
 • h) în cererile ce izvorăsc dintr-un fapt ilicit, instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit acel fapt.


Ministerul Justiţiei 

Bucureşti, Str. Apolodor, Nr.17, sector 5. Web: www.just.ro

Serviciul pentru Relaţii cu Publicul -Şef serviciu: Cătălina Stănescu
Număr de telefon secretariat 037 204 1046 
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM