ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Contestarea actelor administrative

Acte normative

• Legea 554/2004 contenciosului adminstrativ 

Actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect:

  • • punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;
  • • executarea lucrărilor de interes public;
  • • prestarea serviciilor publice;
  • • achiziţiile publice;


Actul administrativ-jurisdicţional este actul emis de o autoritate administrativă învestită, prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială;

Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:

  • a) actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul;
  • b) actele de comandament cu caracter militar.


Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară.

Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere.

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât public, cât şi privat.

Introducerea acţiunii este scutită de taxă de timbru. Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instanţei constatarea nulităţii acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. 

Ministerul Justiţiei 

Bucureşti, Str. Apolodor, Nr.17, sector 5. Web: www.just.ro

Serviciul pentru Relaţii cu Publicul -Şef serviciu: Cătălina Stănescu
Număr de telefon secretariat 037 204 1046 
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM