ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Obţinerea unei locuinţe sociale

Acte normative

• Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
• Legea nr. 114/1996 a locuinţei

Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale. Declaraţiile de venit, făcute cu nesinceritate, atrag răspunderea materială sau penală, după caz. 

Nu pot beneficia de locuinţe sociale, potrivit legii, persoanele sau familiile care: deţin în proprietate o locuinţă; au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. 

Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa socială. Titularul contractului de închiriere este obligat să comunice primarului, în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere. 

Pentru a beneficia de locuinţă socială, solicitantul va depune următoarele documente:

  • - cerere tip (şi memoriu) a solicitantului, cu descrierea situaţiei locative prezente (număr de camere, număr persoane ce gospodăresc împreună, etc);
  • - buletine (cărţi) identitate soţi, copii majori şi a persoanelor cu care locuiesc împreună la adresă (copii);
  • - certificate naştere copii minori, hotărâre judecătorească încredinţare (copii);
  • - acte stare civilă - certificat căsătorie, deces, hotărâre judecătorească divorţ (copie);
  • - certificat medical (dreptul la o cameră în plus), handicap, invalid gr.I şi II, veteran război, Decret-Lege 118/90;
  • - declaraţie la notariat din partea tuturor membrilor familiei majori, că nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate după 01.01.1990, că nu deţin o altă locuinţă cu chirie din fondul locativ de stat (model - tip);
  • - adeverinţe de salariu a membrilor de familie ce produc venituri, (detaliat pe ultimele 12 luni).


Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 
Program de lucru: Luni - Joi, 8:30 -17:00, Vineri: 8:30 - 14:30
PUNCT DE INFORMARE Tel: 037 211 14 09
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM