ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală

Acte normative

• Legea nr. 236/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
• O.U.G. nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

Beneficiază de alocaţia familială complementară, familiile formate din soţ, soţie şi copii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acestora, care îndeplinesc condiţia de a locui împreună. Alocaţia familială complementară se acordă lunar familiei prevăzute mai sus dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la salariul minim net pe economie. Beneficiază de alocaţia de susţinere, familiile formate din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinere şi care îndeplinesc condiţia de a locui împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale.

Prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii: este necăsătorită; este văduvă; este divorţată; al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute de lege, a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute de lege, cu excepţia asistentului maternal profesionist.

Alocaţia familială de susţinere se acordă lunar familiilor monoparentale dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la salariul minim net pe economie. Alocaţiile se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea. În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii. 

Cuantumul alocaţiei familiei complementare este de:

  • a. 50 lei pentru familia cu un copil;
  • b. 60 lei pentru familia cu 2 copii;
  • c. 65 lei pentru familia cu 3 copii;
  • d. 70 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.


Cuantumul alocaţiei de susţinere este de:

  • a. 70 lei pentru familia cu un copil;
  • b. 80 lei pentru familia cu 2 copii;
  • c. 85 lei pentru familia cu 3 copii;
  • d. 90 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.

 

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM