ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Ajutor social

Acte normative 

• Hotărârea de Guvern 1664/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 461/2001 privind venitul minim garantat

• Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Au dreptul la ajutor social, familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, cetăţeni străini sau apatrizi cu reşedinţa sau domiciliul în România, care realizează venituri nete lunare sub nivelul venitului minim lunar garantat. 

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar. Beneficiază de aceste reglementări şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării. 

Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

Începănd cu luna ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

  • a) 196lei pentru familiile formate din 2 persoane;
  • b) 272 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
  • c) 339lei pentru familiile formate din 4 persoane;
  • d) 402lei pentru familiile formate din 5 persoane;
  • e) câte 27 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie.


În situaţia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 108 lei.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile minime garantate şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial. 

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia. Existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se înaintează de către reprezentantul familiei. 

Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite. Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia. 

În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

Ancheta socială se efectuează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului. 

Stabilirea dreptului la ajutorul social şi a cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia să emită dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social. Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii. 

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. Creanţa beneficiarilor de ajutor social este o creanţă privilegiată. 

Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea. În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 5 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică. 

Modificarea cuantumului sau încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. 

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. În cazul în care se constată situaţii ce conduc la modificarea cuantumului sau la încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziţie scrisă. Modificarea cuantumului prevăzut sau încetarea dreptului se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială. 

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM