ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Ajutor de înmormântare

Acte normative

• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

În cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social.

Beneficiază de această formă de ajutor una dintre următoarele persoane: soţul sau soţia supravieţuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea în cazul decesului unui membru din familia beneficiară de ajutor social, sau în cazul persoanei singure beneficiară de ajutor social. Acordarea ajutorului de deces este reglementată de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Pentru a putea obţine ajutorul de deces, solicitantul trebuie să depună la Serviciul de Ajutor Social următoarele documente:

  • a) Actul de identitate al solicitantului;
  • b) Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de mostenitor, tutore, curator;
  • c) Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea. 

În cazul în care se constată situaţii ce conduc la modificarea cuantumului sau la încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziţie scrisă.

Categorie:

Copyright © 2021, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM