ADRESA

Strada Victoriei 82/21
430122 Baia Mare, Maramures

Tel.  0362-401169

Categorie:

Acte normative 

• Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente. Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care îi priveşte, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia de află; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora de motivează. 

Autoritatea competentă în materie de evidenţă a populaţiei repartizează misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României liste cu coduri numerice precalculate, în vederea înscrierii lor în actele de naştere întocmite şi în certificatele eliberate în baza acestora. 

Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României încheie căsătorii între cetăţeni români sau dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular. 

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civilă, pe măsura completării lor, la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-a întocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civilă va fi trimis, în termen de 30 de zile de la data când toate actele au fost completate, la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor a municipiului Bucureşti. 

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază. 

Înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau a extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care nu conţin toate rubricile prevăzute de certificatele de stare civilă române, se efectuează pe baza documentului original emis de autorităţile străine şi a altor înscrisuri autentice, emise de autorităţile publice competente române sau, după caz, străine, care fac dovada datelor ce trebuie înscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant. 

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti. 

Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este actualizat prin mijloace informatice cu date conţinute de certificatele sau extrasele de stare civilă eliberate cetăţenilor români de autorităţile străine care au fost înscrise/transcrise în registrele de stare civilă române, astfel:

 • a. în cazul unităţilor administrativ-teritoriale unde funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, primarul dispune serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor actualizarea componentei locale a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor;
 • b. în cazul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, primarul sau persoana delegată de acesta să îndeplinească atribuţiile de ofiţer de stare civilă actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
 • c. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti actualizează, prin mijloace informatice, Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele conţinute de actele de stare civilă eliberate cetăţenilor români de autorităţile străine, înscrise în condiţiile prevăzute de lege în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României.


Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor

Serviciul de relaţii cu publicul
Str. Bibescu Vodă nr.1, sector 4, cod poştal 040151, Bucuresti
Tel : 021.306.01.00 ; 021.306.01.05; Fax : 021.335.06.69

Categorie:

Acte normative 

• Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
• Metodologie pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 

Transcrierea actelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor primite din străinătate se efectuează cu aprobarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul. 

Competenţa aparţine serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul. 

Înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau a extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care nu conţin toate rubricile prevăzute de certificatele de stare civilă române, se efectuează pe baza documentului original emis de autorităţile străine şi a altor înscrisuri autentice, emise de autorităţile publice competente române sau, după caz, străine, care fac dovada datelor ce trebuie înscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant.

Cetăţenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita întocmirea actelor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea Arhivelor Naţionale. Transcrierea acestor extrase în registrele de stare civilă se va face cu aprobarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1 A, sect. 1, Bucuresti
Centrala M.A.I.: 021 / 303.70.80; Audiente: 021 / 315.86.16; Relaţii cu publicul: 021 / 314.10.50 
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorie:

Acte normative 

• Ordin nr. 565/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului
• Ghid din 08/05/2009 de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu; 

Beneficiar - solicitantul al cărui proiect a fost aprobat şi care a încheiat contract pentru finanţare cu Autoritatea; 

Instalator - operatorul economic specializat, care comercializează şi instalează sisteme de încălzire ce utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană; 

Sistem de încălzire - complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii/producerii de energie termică; 

Sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni; 

Solicitant - unitatea administrativ-teritorială. 

Unităţile administrativ-teritoriale pot depune proiecte de finanţare în cadrul Programului pentru imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea lor ori pentru asociaţiile de proprietari/locatari cu personalitate juridică, care au sediul pe raza administrativă a respectivelor unităţi administrativ-teritoriale. 

Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • a. să nu înregistreze obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;
 • b. să deţină contribuţia proprie în vederea implementării proiectului; în cazul asociaţiilor de proprietari/locatari se va menţiona contribuţia formată din cota aprobată de către unitatea administrativ-teritorială şi cota asociaţiei de proprietari/locatari;
 • c. să aibă în administrare sau în proprietate imobilul pe care urmează să se implementeze proiectul ori a încheiat un contrat de mandat, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care solicită finanţare pentru asociaţiile de proprietari/locatari.


Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului. Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat constituie contribuţia proprie a solicitantului şi este asigurată din surse financiare proprii. Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare şi pe măsura realizării proiectului. 

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu, se acordă în procent de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Consiliul local va stabili cota de participare pentru asociaţiile de proprietari/locatari. 

Cuantumul finanţării nu poate depăşi următoarele valori:

 • a) 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
 • b) 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000-100.000;
 • c) 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000-50.000;
 • d) 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori între 3.000-20.000;
 • e) 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.


Unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program pentru imobilele din patrimoniul propriu, trebuie să depună următoarele documente:

 • a. cererea de finanţare nerambursabilă;
 • b. copia certificatului de înregistrare fiscală;
 • c. copie de pe hotărârea consiliului local, consiliului judeţean şi acordul cu privire la contractarea finanţării;
 • d. înscrisuri din care să rezulte că beneficiarul are în proprietate sau în administrare imobilul în care se va monta sistemul de încălzire;
 • e. aprobarea în consiliul local sau consiliul judeţean a studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 • f. declaraţie pe propria răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinanţării proiectelor de mediu;
 • g. declaraţie pe propria răspundere că vor include în dosarul achiziţiilor publice solicitările Administraţiei Fondului pentru Mediu prevăzute în prezentul ghid de finanţare;
 • h. studiul de fezabilitate, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece şi apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată şi numărul de utilizatori, exceptând acorduri şi autorizaţii.


Unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program pentru asociaţiile de proprietari/locatari trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute anterior şi următoarele documente:

 • a. contractul de mandat privind participarea la Program, încheiat în formatul prevăzut de lege, şi actul adiţional al acestuia, încheiat în formatul prevăzut de lege;
 • b. hotărârea adunării generale a proprietarilor/locatarilor cu privire la acordul de înscriere în Program, în formatul prevăzut de lege;
 • c. solicitarea de înscriere în Program, în formatul prevăzut de lege;
 • d. acordul tuturor proprietarilor/locatarilor cu privire la participarea la Program, în cazul asociaţiilor de proprietari/locatari, în formatul prevăzut de lege;
 • e. hotărârea consiliului local cu privire la stabilirea cotei de participare a acestuia la implementarea Programului;
 • f. hotărârea asociaţiei de proprietari/locatari cu privire la cota de participare la Program.


Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:

 • - cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform studiului de fezabilitate (instalaţii, subansamble, construcţii aferente instalaţiilor);
 • - cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
 • - taxa pe valoare adăugată (TVA);
 • - cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate, în limita a 8% din cheltuielile eligibile.


Sunt considerate neeligibile următoarele cheltuieli:

 • - cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finanţare, excluzând cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate, în limita a 8% din cheltuielile eligibile;
 • - cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contribuţiei proprii, cheltuieli bancare, comisioane, diferenţe de curs valutar;
 • - costurile de exploatare a instalaţiilor existente sau realizate în cadrul proiectului;
 • - cheltuielile realizate în regie proprie;
 • - cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;
 • - cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului.


Administraţia Fondului pentru Mediu

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucureşti
Telefon/Fax: (021)319.48.49, (021)319.48.50
Mobil: 0724.24.25.03 0724.24.25.03 , 0742.14.26.03 0742.14.26.03 

Ministerul Mediului 

Adresa: B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucuresti
Telefon Centrala: 004 021 316 02 15 004 021 316 02 15 
Web: http://www.mmediu.ro
Program de funcţionare Ministerul Mediului: Luni - Joi: 08:00 - 16:30; Vineri: 08:00 - 14.00

Categorie:

Acte normative 

• Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor 
• Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

Ambalaj - un ambalaj care conţine ouă din categoria A sau B, cu excepţia containerelor de transport sau a recipientelor cu ouă industriale;

Vânzare în vrac - vânzarea cu amănuntul destinată consumatorului final a ouălor neambalate;

Data recomandată de vânzare - perioada maximă în care ouăle trebuie livrate consumatorului final;

Lot - ouăle ambalate sau în vrac, care provin din acelaşi loc de producţie sau din acelaşi centru de ambalare, situate într-un singur loc, aflate în acelaşi ambalaj sau în vrac în acelaşi recipient, având aceeaşi dată în care au fost ouate, aceeaşi dată de valabilitate minimă sau aceeaşi dată de ambalare, obţinute în urma aceleiaşi metode de creştere şi, în cazul ouălor clasate, incluse în aceeaşi categorie de calitate şi greutate;

Ouă - ouăle în coajă, cu excepţia ouălor sparte, incubate sau coapte, care sunt produse de găinile din specia Gallus gallus şi sunt proprii pentru consumul uman în starea în care se află sau preparării de produse din ouă;

Ouă sparte - ouăle care prezintă defecte ale cojii şi ale membranelor, ceea ce provoacă expunerea conţinutului acestora;

Comercializare - deţinerea de ouă în vederea vânzării, inclusiv vânzarea, depozitarea, ambalarea, etichetarea, livrarea sau orice alt tip de transfer, gratuit sau nu;

Consumatorul final - ultimul cumpărător al unui produs alimentar, care nu va utiliza produsul în cadrul unei operaţiuni sau a unei activităţi din sectorul alimentar;

Ouăle din categoria A prezintă următoarele caracteristici calitative:

 • a) coaja şi cuticula: curate, intacte, normale;
 • b) camera de aer: înălţimea nu depăşeşte 6 milimetri, imobilă; cu toate acestea, pentru ouăle comercializate având menţiunea "extra", ea nu trebuie să depăşească 4 milimetri;
 • c) gălbenuş: vizibil la fasciculul de lumină doar sub formă de umbră, fără contur precis; atunci când oul este întors, gălbenuşul este uşor mobil şi revine în poziţia centrală;
 • d) albuş: clar, translucid;
 • e) pată germinativă: dezvoltare imperceptibilă;
 • f) corpuri străine: fără corpuri străine;
 • g) miros străin: fără mirosuri străine.


Ouăle din categoria A nu sunt tratate în vederea conservării, nici nu sunt refrigerate în spaţii sau în instalaţii în care este menţinută în mod artificial o temperatură de + 5 °C. Cu toate acestea, ouăle au fost păstrate timp de mai puţin de 24 de ore la o temperatură mai mică de 5 °C, în timpul transportului, sau într-un local unde are loc vânzarea cu amănuntul, timp de maximum 72 de ore, nu trebuie considerate ca fiind refrigerate.

Cerinţele minime care trebuie îndeplinite de sistemele de producţie pentru diferitele modalităţi de creştere a găinilor ouătoare:

a) găinile trebuie să aibă pe parcursul zilei un acces neîntrerupt la spaţii exterioare; cu toate acestea, această exigenţă nu exclude ca un producător să poată limita accesul la aceste spaţii pentru o scurtă perioadă, dimineaţa, conform bunelor practici agricole şi în special bunelor practici în materie de creştere;
în situaţia în care alte restricţii, inclusiv restricţiile de ordin veterinar, adoptate în temeiul legislaţiei comunitare în vederea protejării sănătăţii publice şi a sănătăţii animale, au ca efect limitarea accesului găinilor la spaţiile exterioare, comercializarea ouălor ca "ouă de găini crescute în aer liber" poate fi continuată pe durata restricţiei, dar în nici un caz mai mult de douăsprezece săptămâni;

b) spaţiul exterior accesibil găinilor trebuie să fie, în cea mai mare parte, plin de vegetaţie şi nu poate face obiectul nici unei alte utilizări decât livadă, zonă cu arbori sau păşune, cu condiţia ca această ultimă utilizare să fie autorizată de autorităţile competente;

c) densitatea populării spaţiului exterior nu poate în nici un moment să depăşească 2500 de găini pe hectarul de teren pus la dispoziţia acestora, adică o găină la patru metri pătraţi; cu toate acestea, în situaţia în care fiecare găină dispune de minimum 10 metri pătraţi şi se practică o rotaţie, iar găinile au acces liber la tot spaţiul, pe parcursul întregii vieţi a grupului de găini, fiecare spaţiu închis utilizat trebuie să asigure cel puţin 2,5 metri pătraţi pentru fiecare găină;

d) spaţiile exterioare nu se pot întinde dincolo de o rază de 150 de metri de la trapa de ieşire cea mai apropiată; cu toate acestea, o extensie până la 350 de metri de la trapa de ieşire cea mai apropiată este autorizată, cu condiţia ca un număr suficient de adăposturi să fie uniform repartizat pe totalitatea spaţiului exterior în proporţie de cel puţin patru adăposturi pe hectar.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3; 
Telefon centrală: 004-021-307-23-00 004-021-307-23-00 
Telefon Relaţii cu Publicul: 
004-021-307-24-46 004-021-307-24-46; 004-021-307-24-22 004-021-307-24-22 
004-021-307-85-88 004-021-307-85-88; 004-021-307-85-54 004-021-307-85-54 - fax

Categorie:

Acte normative 

• Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 

Producţia ecologică înseamnă utilizarea unei metode de producție care respectă normele stabilite prin regulament în toate stadiile de producție, procesare şi distribuție;

Stadiile de producție, procesare şi distribuţie înseamnă orice stadiu, începând cu, şi incluzând, producția primară a unui produs ecologic şi terminând cu, şi incluzând, depozitarea, procesarea, transportul, vânzarea sau furnizarea sa către consumatorul final şi, după caz, etichetarea, promovarea, activitățile de import, export şi subcontractare;

Ecologic înseamnă obținut din producția ecologică sau în legătură cu aceasta;

Promovarea înseamnă orice reprezentare destinată publicului, realizată altfel decât prin etichetare, care are scopul sau poate să influențeze şi să formeze atitudinea, convingerile şi comportamentele, cu scopul de a promova direct sau indirect vânzarea de produse ecologice;

Autoritate competentă înseamnă autoritatea centrală a unui stat membru, competentă să organizeze controale oficiale în domeniul producției ecologice în conformitate cu dispozițiile regulamentului, sau orice altă autoritate căreia i s-a conferit respectiva competență; include de asemenea, după caz, autoritatea corespondentă a unei țări terțe;

Autoritate de control înseamnă o organizație publică administrativă a unui stat membru căreia autoritatea competentă i-a conferit, în întregime sau parțial, competența de inspecție şi certificare în domeniul producției ecologice în conformitate cu dispozițiile regulamentului; include de asemenea, după caz, autoritatea corespondentă a unei țări terțe sau autoritatea corespondentă ce funcționează într-o țară terță;

Marcă de conformitate înseamnă afirmarea, sub forma unei mărci, a conformității cu un anumit set de standarde sau alte documente normative;

Auxiliarul tehnologic înseamnă orice substanță care nu este consumată individual ca ingredient alimentar, utilizată pentru procesarea materiilor prime, a produselor alimentare sau a ingredientelor acestora, pentru a realiza un anumit obiectiv tehnologic în timpul tratării sau procesării şi care poate avea ca rezultat prezența neintenționată, dar inevitabilă tehnic, a reziduurilor substanței respective sau a derivatelor acesteia în produsul final, cu condiția ca aceste reziduuri să nu prezinte nici un risc pentru sănătate şi să nu aibă efecte tehnologice asupra produsului finit;

Operațiunile extinse de catering se referă la prepararea produselor ecologice în restaurante, spitale, cantine şi alte unități din sectorul alimentar la punctele de vânzare sau de livrare către consumatorul final.

Agricultura ecologică se bazează pe următoarele principii specifice:

 • a. menţinerea şi ameliorarea florei şi faunei solului şi a fertilităţii sale naturale, a stabilităţii şi diversităţii acestuia pentru a preveni şi combate tasarea şi eroziunea lui, precum şi hrănirea plantelor în principal prin ecosistemul solului;
 • b. reducerea la minimum a utilizării de resurse neregenerabile şi materii prime din afara exploatațiilor;
 • c. reciclarea deşeurilor şi a produselor secundare de origine vegetală şi animalieră, prin utilizarea lor ca materii prime în producția vegetală şi animală;
 • d. respectarea echilibrului ecologic local sau regional în momentul adoptării de decizii privind producția;
 • e. menținerea sănătății animalelor prin stimularea imunității lor naturale, precum şi prin selecţionarea raselor şi a practicilor de creştere corespunzătoare;
 • f. menținerea sănătății plantelor prin măsuri preventive, precum selecționarea speciilor şi a varietăţilor corespunzătoare, rezistente la dăunători şi boli, rotația corespunzătoare a culturilor, metode mecanice şi fizice şi protecția duşmanilor naturali ai dăunătorilor;
 • g. practicarea producției animaliere adaptate zonei şi tipului de teren;
 • h. respectarea unui nivel înalt de bunăstare a animalelor, respectând nevoile specifice ale speciilor;
 • i. realizarea de produse ecologice de origine animalieră provenite de la animale care au fost crescute în exploatații ecologice de la naştere sau ecloziune şi pe parcursul întregii vieți;
 • j. selecționarea raselor în funcție de capacitatea animalelor de a se adapta la condițiile locale, vitalitatea şi rezistenţa acestora la boli şi probleme de sănătate;
 • k. hrănirea efectivelor de animale cu hrană ecologică alcătuită din ingrediente agricole produse ecologic şi din substanţe naturale neagricole;
 • l. aplicarea unor practici de creştere a animalelor ce stimulează sistemul imunitar şi întăresc apărarea naturală împotriva bolilor şi, în special, includerea de exerciții periodice şi accesul la zone în aer liber şi păşuni, după caz;
 • m. excluderea creşterii de animale poliploide obținute în mod artificial;
 • n. în producția de acvacultură, menținerea biodiversității ecosistemelor naturale acvatice, a unei sănătăți permanente a mediului acvatic şi a calităţii ecosistemului înconjurător, acvatic şi terestru;
 • o. hrănirea organismelor acvatice cu hrană provenită din exploatarea durabilă a resurselor de pescuit, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului [13] sau cu hrană ecologică alcătuită din ingrediente agricole obținute din agricultura ecologică şi cu substanţe naturale neagricole.


Un produs este considerat ca purtând termeni referitori la metoda de producție ecologică în cazul în care, pe etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale, produsul în cauză, ingredientele sau materiile sale prime sunt descrise în termeni care sugerează cumpărătorului că produsul, ingredientele sau materiile sale prime au fost obținute în conformitate cu normele aplicabile producției prevăzute de regulament. În special, termenii enumerați în anexă, cuvintele derivate şi diminutivele acestora, precum "bio" şi "eco", singure sau în combinație, pot fi folosite pe teritoriul Comunității şi în orice limbă comunitară pentru etichetarea şi promovarea unui produs ce răspunde exigențelor prevăzute de regulament.

În etichetarea sau promovarea produselor agricole vii sau neprocesate se pot folosi termeni referitori la metoda de producție ecologică doar atunci când, ca cerință suplimentară, toate ingredientele respectivului produs au fost de asemenea create în conformitate cu cerințele prevăzute de regulament.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3; 
Telefon centrală: 004-021-307-23-00 004-021-307-23-00 
Telefon Relaţii cu Publicul: 004-021-307-24-46 004-021-307-24-46

Copyright © 2019, Caritas Maramures. All Rights Reserved.

Design by: MM